e-Adisyon Nedir? Nasıl Düzenlenir ve Ne Zaman Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

e-Adisyon Nedir
e-Dönüşüm
Yayımlanma Tarihi:
December 1, 2021
Güncelleme Tarihi:
22/11/2023
0 dk

E-Dönüşüm sistemleri yaygınlaştıkça bir çok hizmetin de elektronik ortama taşınması beklenmektedir. Masada servis yapan ve gerçek usulde vergilendirilenokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeteryaişletmelerin kullanması gereken e-adisyon uygulaması, 185, 200, 298 ve 299 sıra No'lu Vergi Usul Kanunlarıyla düzenlenerek zorunlu hale gelmiştir. E-Adisyon ile ilgili tüm bilgilere içeriğimizin devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

E-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, Vergi Usul Kanunu kapsamında masada servis yapan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet sektörü işletmelerin kullanması zorunlu olan adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş haline denir. E-Adisyon dijital platformda düzenlenir, muhafaza ve ibraz edilir. E-Adisyon belgesi, tıpkı adisyon belgesi gibi hukuki niteliklere sahiptir.

14 Temmuz 2020 tarihinde GİB tarafından yayınlanan VUK 509 Tebliğ değişikliklerine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik  ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine,  muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmasına  ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Gerçek usulde hizmet veren işletmelerin sattıkları mal veya  hizmetin cinsini ve miktarını gösteren belgeye adisyon belgesi; e-Adisyon uygulamasına geçiş yapılarak müşteri siparişlerini elektronik ortamda düzenleni. E-Adisyon uygulamasında adisyon, müşterinin  siparişi Başkanlık  tarafından belirlenen asgari bilgileri içerir ve belge formatı ile düzenlenmesi sağlanmış olur.

Elektronik ortamda hazırlanan e-Adisyon belgesi çıktısının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunluluğu yoktur. Fakat e-Adisyon belgeleri, hizmet satımı tamamlanmasıyla  evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.

Adisyonların üretimi anlaşmalı matbaalarda gerçekleşmektedir. Anlaşmalı matbaalarda bastırılmayan, üzerine tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar düzenlenmemiş sayılmaktadır. Adisyonların ilk örneği, fatura veya perakende satış fişi ile müşteriye teslim edildikten sonra ikinci örneği ise işletmede kalır.

KolayBi' ile e-Belge İşlemlerinizi Hızlandırın

Adisyon Ne Zaman Hazırlanır?

Adisyon, müşteriden sipariş alındığı zaman oluşur ve müşterinin masasına konur. Hizmetin bittiğinde ise adisyon müşteriye ibraz edilerek üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda hesap ödemesi gerçekleşir. Fakat adisyon, makbuz gibi ödemeyi kanıtlayan bir belge değildir. Adisyonun işlevi, müşterinin satın aldıklarını göstermeye yöneliktir.

e-Adisyon Uygulamasına Nasıl Dahil Olunur?

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için:

 • E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmak,
 • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun bir şekilde e-Adisyon belgesini düzenleyebilme,  muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik platformda Başkanlığa iletmek  için gerekli hazırlıkları tamamlamış olmak,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla veya kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri  ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapmanız gerekmektedir.

e-Adisyon Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

e-Adisyon belgesinde bulunması zorunlu bilgiler şunlardır:

 1. Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi.
 2. e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme  zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.
 3. Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,
 4. Hizmetin tamamlanması ile düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni  nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
 5. Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilintili olduğu; e-Fatura, e-Arşiv Fatura’nın  evrensel tekil numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

e-Adisyon Kimler için Zorunludur?

e-Adisyon uygulaması, tüm işletmeler için zorunlı değildir. Hizmete geçiş yapması gereken işletmelerin, yıllık satış hasılatları göz önünde bulundurularak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Adisyon kullanması gereken işletmelere yazılı veya dijital kanallar yoluyla ulaşarak e-Adisyon kullanımı zorunluluğu getirebilmektedir. GİB, ilgili hizmeti sağlayan işletmelere e-Adisyona geçmesi için süre tanımaktadır.

Bildirimi alan işletmenin,belirtilen süre içerisinde e-adisyon uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde, ilgili Vergi Usul Kanunu uyarınca kanunda öngörülen vergi ziyaı ve hükümleri uygulanır.

e-Adisyon Yasal Zorunlu Geçiş Hakkında

e-Adisyon kullanımının masaya hizmet veren masada servis yapan ve gerçek usulde vergilendirilen (lokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeterya işletmelerin) için için e-Adisyon kullanım zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Aylık ve yıllık satış hasılatları göz önünde bulundurularak, işletmelere GİB tarafından bildirim gönderilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca e-adisyon geçiş sürecinde ilgili işletmelere 3 aylık zaman tanınmaktadır.

e-Adisyona Geçiş Süreleri

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen e-adisyon kullanımının 509. Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanım esasları ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Buna göre, e-adisyon kullanımına dahil olmak isteyen işletme sahipleri, GİB tarafından iletilen bildirimle bilgilendirilerek, ilgili bildirimin gelme süresinden sonra 3 ay içerisinde e-adisyon kullanımına geçiş yapmak zorundadırlar.

Zorunluluğu Bulunmayan İşletmeler e-Adisyona Geçiş Yapabilir mi?

e-Adisyon uygulaması, her işletme için zorunlu değildir. Ancak sektörde faaliyet gösteren işletme, genellikle kendi iş süreçlerine ve gereksinimlerine bağlı olarak e-Adisyon sistemine geçiş yapabilir. Bu, işletmenin operasyonel ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine dayalı olarak tercih edilebilmektedir. e-Adisyon utgulamasının zorunlu tutulduğu işletmelere GİB tarafından yazılı veya dijital kanallar yoluyla ulaşarak e-Adisyon kullanımı zorunluluğu getirebilmektedir.

e-Adisyon Özellikleri Nelerdir?

E-Adisyon sistemi ilk olarak 9 Şubat 2021 tarihinde 509 sıraNo’lu Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılması sonucu yürürlüğe girmiştir.E-Adisyon sistemi GİB tarafından kullanıma açılmıştır. Ancak e-adisyonsistemleri birçok restoran, bar gibi masada hizmet veren işletmeler için tercihedilen bir uygulama olmaktadır.  

 • e-Adisyonun kullanım şartları ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.
 • e-Adisyon, kağıt olarak basılan adisyon ile aynıhukuki niteliklere sahiptir. İki adisyon arasındaki tek fark, e-adisyonelektronik ortamda hazırlanırken, geleneksel adisyon el ile doldurulmaktadır.
 • e-Adisyon dijital ortamda muhafaza edilebilir,dilediğinde ulaşılabilir bir belge niteliği taşır. e-Adisyon, müşteri talebidoğrultusunda kağıt olarak üretilebilir.

e-Adisyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar Neledir?

Birçok e-dönüşüm uygulaması gibi, e-adisyon da işletmelere birçok avantaj sunmaktadır.

 • e-Adisyon ile masada hizmet sunan işletmelerin kağıt ve koçan kullanım maliyetleri azalır. Bu hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamaktadır.
 • Elektronik adisyon kullanımı ile, manuel işlemden kaynaklanan olası hataların önüne geçilerek düzenlenen e-adisyonlardaki belgelerin doğruluğundan emin olunur.
 • Çeşitli e-adisyon entegratörleri sayesinde, oluşabilecek teknik problemlerde hızlıca çözüm üretilebilmektedir.
 • Fiziki e-Adisyon belgesi temin etmenize ihtiyaç kalmadan, entegratörün sağladığı elektronik adisyon üzerinden tüm adisyon işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu da bütçeye olumlu katkılar sunar.
No items found.

e-Adisyon Nedir? Nasıl Düzenlenir ve Ne Zaman Hazırlanır?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı