Ticaret Odası Kaydı Nasıl Yapılır?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

Ticaret Odası Kaydı Nasıl Yapılır?
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
September 26, 2017
Güncelleme Tarihi:
22/11/0203
0 dk

İşletmenizin yasal statü kazanması için gerekli bir işlem olan ticaret odası kaydı hakkında merak edilen konuları KolayBi' Blog okuyucuları için derledik.

Ticaret Odası Kaydı Nedir?

Ticaret Odası kaydı için her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna sunmaya mecburdur.

Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun adına imza yetkisi olan kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilmektedir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları mekanın ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu kanun maddeleri gereğince mensup olacakları odalarına kaydolmaya zorunludurlar.

Sermayesinin tamamı devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların mekanları, özel sözleşme veya kanun ile kurulmuş olup, devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe sahip müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolmaya mecburdurlar.

Ticaret Odası Kaydı için Gerekli Olan Belgeler

 • İki Adet İmza Beyannamesi
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
 • İkametgah İlmi Haberi
 • Nüfus Kağıdı Örneği
 • Taahhütname
 • Odadan Verilen Matbu Dilekçe

Kimler Kayıtlı Olmalı

Ticaret Odası kaydı ya da Esnaf Odası kaydı bir tercih meselesi değildir. Ticaret Odasına sanayici ve tüccarlar, Esnaf Odası'na esnaflar kayıt olmalıdır.

Nakdi sermayeden ziyade bedeni sermayesini öne çıkaran, aşçı, berber, yorgancı, tamirci, vb. gibi bir zanaatı icra eden, günlük geçimini sağlayabilecek miktarda kazancı olanlar yasalarla esnaf olarak tanımlanmışlardır. Esnaf odasına kayıt esnasında esnaf olacak kişiden bu sebeple zanaatını göstermeye ehil olduğunu ustalık belgesi istenir.

Tüccar ise bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için nakdi sermaye koyan, yanında işçi çalıştıran kişi olarak tanımlayabiliriz. Örnek verecek olursak bir berber, kuaför veya aşçı günlük geçimini sağlayacak kadar bir dükkan açmak isterse ustalık belgesi ile birlikte esnaf odası kaydı da yapmak zorundadır.

Öte yandan nakit sermayesi olan bir kuaför ve bir restoran açmak isteyen işletmeci adayı ticaret odasına kayıt olmalıdır. İşletmecinin ustalık belgesine ihtiyacı yoktur; işletme sahibi ustalık belgesine sahip aşçıyı istihdam eden kişidir.

İşletmenizin verimliliğini arttırmak için KolayBi' uygulamasını ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz.

Ticaret Odası Kaydı Zorunlu Mu?

 • Her tacir kişinin kullanacağı ticaret unvanını ve hemen bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna sunmaya mecburdur.

Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun adına imza yetkisine sahip kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilmektedir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları mekanın ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

 • Ticaret odası siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını taşıyan ehemmiyetli tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun maddeleri gereğince mensup olacakları odalarına kaydolmaya zorunludurlar.
 • Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların mekanları, özel sözleşme veya kanun ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe ehemmiyetli müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolmaya mecburdurlar.

İlgili içerik: Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticaret Odası Kaydı
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

Ticaret Odası Ne İş Yapar?

Ticaret odaları kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Ticaret ve Sanayi Odaları:

 1. Ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlar.
 2. Üyelerinin çıkarlarını korumak için çalışmalar yürütür.
 3. Üyelerinin meslek ahlakı, disiplini ve dayanışma içinde çalışmalarını sağlar.
 4. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek üyelerine ulaştırır.
 5. Üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine verir.
 6. Bölgemiz içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutar ve yayımlar.
 7. Üyelerinin kayıtlarını tutar.
 8. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri verir ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapar.
 9. Kendi faaliyet alanı içinde gerçekleştirilecek fuarlara ilişkin rapor hazırlar ve TOBB’a sunar.
 10. Mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirir.
No items found.

Ticaret Odası Kaydı Nasıl Yapılır?

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı