Kurumlar Vergisi Nedi̇r ? Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır ?

Kurumlar Vergisi Nedi̇r ?

Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir. Bir kurumun kurumlar vergisi mükellefi olabilmesi için tüzel kişiliğe sahip olması gerekir. Bu yüzden sermaye şirketleri kurum olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisini ödemekle mükelleftir fakat şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadığı için kurumlar vergisi ödemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tüzel kişiliklerin mükellefiyetleri vardır fakat bu mükellefiyetler “tam” ve “daraltılmış” olarak ikiye ayrılır. Tam Mükellefiyet, iş yerleri Türkiye’de bulunan ve kanuni olan kurumların hem yurtiçi hem yurtdışı tüm kazançlarının Kurumlar Vergisi konusu olmasıdır. Dar Mükellefiyet ise kanuni olarak veya işyerleri Türkiye’de bulunmayan şirketlerin sadece Türkiye’deki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları vergilendirir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan birinci maddeye göre kurumlar vergisinin konusu olan yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik ögeler bulunuyor. Bunlar;

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Kurumlar vergisi oranı, yıllara göre değişiklik göstermektedir. Kurumlar vergisi oranı 2021 yılında %25 olarak hesaplanmaktadır. Bu esaslar hem tam mükellef kurumlar için hem de dar mükellef kurumlar için geçerlidir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır ?

Kurumlar vergisi, şirketlerin gayrisafi hasılatından Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Yani, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Şirketlerin tüm büroları, şubeleri, imalathaneleri için farklı beyannameler hazırlanmamaktadır. Bu şubelerin tüm faaliyetlerinin kazançları tek mükellefiyet üzerinden toplanarak tek beyanname ile ödenir. Kurumlar vergisi,  istisnalarından faydalanan kurumların, istisna tutarlarını vergi matrahından düşmeleri gerekir. Eğer şirket mali yılı içerisinde zarar ettiyse, bir sonraki yılın vergi matrahında bu zararı gösterebilir ve vergiye konu olan tutardan düşebilir fakat en fazla beş yıl önceki dönemin zararları tahakkuk edilebilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesinin Beyanname Formları sayfasından temin edilebilir. E-Beyanname uygulamasından faydalanan mükellefler beyannamelerini dijital platformlarda son beyan verme günü saat 00.00’a kadar gönderebilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, mali yıl içerisinde yılda 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında kurumun ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya e-beyanname ile verilebilir. Ancak bu süre Maliye Bakanlığı tarafından ilgili mali yılı takip eden 4. Ayın son günü akşamına uzatılmıştır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde gider göstermek için vergi ile alakalı olan gelir, safi tutarları üzerinden vergilenmektedir. Bu bağlamda vergilenecek tutarı da Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre gayri safi hasılatınızdan bir takım giderlerinizi indirerek hesaplanabilir.

Zarar mahsubu

Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, sonraki dönemlerde doğan kazançlarından düşürülebilir. Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ait tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından düşürülür.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.