Faturasız Ürün Satmanın Cezası Nedir? (2023)

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı

2024 Yılı Faturasız Ürün Satmanın Cezası
e-fatura
Yayımlanma Tarihi:
May 2, 2023
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Faturasız Ürün Satma Cezası Nedir?

Tüm işletmeler bir ürün ya da hizmet satış sürecinin ardından istisnai durumlar haricinde fatura kesmek zorundadırlar. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki fatura kesmek bir satış işlemi yapıldığının kanıtıdır ve iki taraftan birinin dahi herhangi bir anlaşmazlığı durumunda bu fatura belgeleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple de tüm satış süreçlerinde fatura kesmek temel bir zorunluluktur ve iki tarafın da hakları korunmaktadır.

Faturasız ürün satan işletmeler için ise cezai yaptırımlar söz konusudur, bu cezai yaptırımlar ise Vergi Usul Kanunlarına göre belirlenmektedir. Bu usullerde belirtilen cezai yaptırım ise tutar anlamında yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. 2023 yılı verilerini göze alarak açıklamak gerekirse;

  • Faturasız ürün satmanın cezası, faturada yazılması gereken tutarın %10’u kadardır.
  • Fatura kesildiyse fakat tutar eksik şekilde girildiyse bu durumda tutar farkı üzerinden yeni bir hesaplama yapılır.

Faturasız ürün satma noktasında belirlenen bu cezaların bir de üst sınırı vardır. Yani herhangi bir işletme bu cezai tutarlar noktasında sınırsız hakka sahip değildir.

2023 yılı için faturasız ürün satışının toplam ceza üst sınırı 1.100.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir ve hiçbir işletme bu üst sınırı geçme hakkına sahip değildir. Bu durum ise faturasız ürün satmanın aslında şirketler için ne kadar riskli bir durum olduğunu göstermektedir.

Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki bu cezai üst sınırlar yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bu yüzden şirketlerin bu konuda hassas ve dikkatli davranmaları çok önemlidir. Fatura kesmek hem satış yapan işletme hem de alıcılar için son derece gerekli ve zorunludur.

Alış ve Satışlarda Fatura Neden Gereklidir?

Fatura yalnızca işletmeler için değil aynı zamanda alıcılar için de oldukça önemlidir, çünkü bir alışveriş sürecinin detay dökümü fatura üzerindeki veriler üzerinde bulunmaktadır. Bu durum ise anlaşmazlık durumlarında hem satıcının hem de alıcının haklarını koruması açısından oldukça gereklidir. Bu noktada faturanın önemi iki ana başlığa ayrılabilir:

  • Faturaların Vergi Açısından Önemi: Bir faturanın kesilmesi ve alıcıya da verilmesi yapılan alışverişin resmi olarak kayıtlandırılmasını sağlamaktadır ve bu durum da vergi ödeneceğine bir kanıttır. Eğer bir işletme faturasız ürün satıyorsa bu durum devlete KDV tutarını ödemediği anlamına gelir ve gelir/kurumlar vergisi de eksik ya da yanlış hesaplanmış olur.

Tahsil edilemeyen bu kamu geliri ise halkın eğitim, barınma, adalet, sağlık, ulaşım, su ve elektrik gibi temel haklarında aksamalara sebep olur. Bu yüzden tüm işletmelerin fatura kesmeleri bir zorunluluktur ve konuya hassasiyetle yaklaşılması gerekmektedir.

  • Faturaların Müşteri Açısından Önemi: Fatura alımı yalnızca işletmelerin gerekli ödemeleri yapmaları açısından değil aynı zamanda müşterilerin de haklarının korunması açısından oldukça önemlidir. Fatura, satın aldığınız bir ürün ya da hizmeti gösteren/kanıtlayan bir belgedir. Bu durum da bir müşterinin satın almış olduğu ürün ve hizmetle ilgili herhangi bir problem yaşaması durumunda rahatlıkla muhatap bulabilmesi ve işlemlerini yaptırabilmesi anlamına gelmektedir.
telefon ve fatura tutan el

Faturasız Ürün Satmak Suç mudur?

Faturasız ürün satmak kesinlikle bir suçtur ve bu durumla ilgili cezai yaptırımlar söz konusudur. Faturasız satılan her ürün ya da hizmet KDV’si ödenmeyen bir hizmet demektir. Bu durum da kamu gelirinin olması gerektiği şekilde tahsil edilememesine neden olmaktadır.

Kısacası faturasız ürün satışı hukuki olarak mümkün değildir. Ayrıca fatura üzerlerine yazılan tutarlarda eksik girdi yapılması da kanunen suçtur ve bu durumun da cezai yaptırımları mevcuttur.

En açık ve net ifadeyle belirtmek gerekirse ticari bir işlemin olduğu her adım kanunen faturalandırılmak zorundadır. Faturası kesilmeyen her ürün ve hizmet ise vergi kaçağı olarak değerlendirilmekte ve ağır cezai yükümlülükleri bulunmaktadır.

Faturasız Ürün Alan Kişi Suçlu Sayılır mı?

Söz konusu fatura olduğunda elbette tek taraflı düşünmek doğru değildir. Faturasız ürün satmanın yanı sıra bir de işin faturasız ürün alma boyutu vardır ve bu da bir başka konudur. Eğer faturasız ürün alan kişi suçlu sayılır mı diye merak ediyorsanız bu soruya direkt olarak evet cevabı verildiğini söylemekte fayda var. Faturasız ürün alan kişi de elbette kanunen suçlu sayılmaktadır.

Eğer bir müşteri/tüketici faturasız ürün satın alırsa bu noktada da cezai yaptırım söz konusudur. Bu cezai yaptırım ise şu anki düzenlemede tüketiciye kesilen cezanın beşte biri kadar şeklinde ifade edilmektedir.

Bu konuyla ilgili şunu belirtmeliyiz ki faturasız bir ürün satın aldığınızda yalnızca cezai kapsam riskine değil aynı zamanda aldığınız ürünün kaçak ya da sahte olma riskine de girmiş olursunuz. Tam da bu yüzden hem geleneksel ticaretin hem de e-ticaretin giderek gelişmeye ve artmaya başladığı bu dönemde alışveriş süreçlerinize dikkat etmeniz oldukça önemlidir.

Faturasız Ürün Satmanın Cezası Nedir?

Faturasız ürün satmanın kanunen bir cezai yaptırımı söz konusudur. Eğer bir işletme faturasız ürün satıyorsa yalnızca müşteri haklarını ihlal etmekle kalmaz aynı zamanda görev ve sorumluluğu olan vergiden de kaçmış olur, bu durum ise kamu gelirlerinde eksiklikler yaşanmasına sebep olur. Total anlamda düşünüldüğünde ise gerekli vergilerin ödenmemesi halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında problemlere neden olur. Peki, faturasız ürün satmanın cezası nedir?

Faturasız ürün satmanın cezasındaki tutarlar yıldan yıla değişiklik göstermektedir. 2023 yılını baz alarak konuşmak gerekirse; satıcının faturasız sattığı her ürün için yazılması gereken tutarın %10’u kadardır. Fakat bu ceza elbette bununla sınırlı değildir. Bu ürün satışlarındaki belirlenen cezaların bir de üst sınırı vardır. Bu sınır 2022 yılında 250.000 Türk Lirası iken, 2023 yılında 1.100.000 Türk Lirası olarak güncellenmiştir. Bu tutarlardan anlaşılacağı üzere faturasız ürün satışları şirketler için oldukça büyük risklere sebebiyet vermektedir.

Faturasız Satış Yapılabilir mi?

Faturasız ürün satışı yasal değildir ve cezai yaptırımları söz konusudur. Satış yapan bir işletme devlete karşı sorumluluğu olan vergilerini ödemekle yükümlüdür. Bu vergilerin bir çeşidi ise ürün satışlarından alınan KDV‘dir.

Yasal olarak her şirket satmış olduğu ürün ya da hizmet için bu vergi türünü ödemek zorundadır. Bu kesinlikle bir zorunluluktur ve faturasız ya da eksik tutarlı olarak kesilmiş bir fatura yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu yüzden kısaca şunu söyleyebiliriz ki faturasız satış yapılamaz.

Faturasız satış yapan da ürün ve hizmetten faydalanan da suç işlemiş sayılmaktadır. Gerekli sorumlulukları yerine getirmek noktasında hassas davranmak ve fatura kesmek herkes için en doğru adımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İnternet üzerinden faturasız ürün satışı yapma suçu nedir?

e-Ticaret süreçlerinde yapılan satışlar da, fiziki satışlar gibi faturalandırılmakadır. İntrent ortamında vergi mükellefi olmadan ve vergi ödemeden satış yapmanın kanunen belirlitlen cezaları vardır. Bu cezalar 213 sayılı Vergi usul Kanunu'nun 353. maddesiyle usulsuzluk cezaları etrafında düzenlenmiştir. Herhangi bir ürün ya da hizmetin satışını belgeleyen e-Fatura'nın hem fiziksel hem de internet ortamında yapılan satışlarda düzenlenmesi zorunluluktur. 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 mikyon TL ve üzeri olan işletmelerin, e-Fatura kullanımı zorunlu tutulmaktadır. E-Ticaret pazaryeri satıcıları için ise bu tutar 500 Bin TL ve üzeri satışlar için geçerlidir. Bu ciro haddi noktasında, yasal düzenlemeler internet üzerinden satış yapanlara özgü çeşitli fatura zorunlulukları getirmiştir.

Faturasız ürün satışı yapanlar nereye şikayet edilebilir?

Herhangi bir şekilde faturasız bir ürün satışı ile karşılaştıysanız, bu durumu gerekli yasal birimlere bildirebilirsiniz. ALO 124 TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu) , ALO 189 Vergi İletişim Merkezi, ihbar@maliye.gov.ct.tr adresien mail atarak veya en yakın vergi dairesine giderek fiziksel şikayette bulunabilirsiniz.

Faturasız Ürün Satmanın Cezası Nedir? (2023)

Ahmet Karadeniz

İçerik Yazarı