Gelir tablosu nedir? Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

Gelir tablosu nedir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
May 11, 2021
Güncelleme Tarihi:
29/8/2023
0 dk

Gelir Tablosu Nedir ?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemi kapsayan gelirlerini, giderlerini ve karını gösteren finansal bir tablodur. Bu tablo, bir şirketin performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır ve yatırımcılar, finansal analistler ve diğer paydaşlar tarafından sıkça kullanılır.

Gelir tablosu genellikle şirketin faaliyet dönemi boyunca elde ettiği tüm gelir kalemlerini gösteren bir gelir bölümü, bu gelirler için yapılan tüm harcamaları gösteren bir maliyet bölümü ve bu iki bölümden elde edilen farkın gösterildiği bir kar bölümünden oluşur.

Gelir tablosu, işletmelerin ve şirketler gelir ve giderlerini belirlemek için oluşturdukları tablolardır. Belirli bir dönem için hazırlanan gelir tabloları sayesinde şirket ve işletmeler ekonomik olarak durumlarını, ne kadar kâr ya da zarar ettiklerini bu gelir tabloları sayesinde öğrenebilirler ve buna göre de işleri için adımlar atabilirler. Gelir tablosunda dönem kârı var ise bunun üzerinden vergilerde hesaplanabilir ve kâr payı ödenebilir.

İşletmelerin başarısı ettikleri kâr ile ölçülür. Gelir tablosu da bu başarıyı gösteren tablodur. Belirli dönem için hazırlanan gelir tablolarından tüm gelir ve giderler çıkarılır ve çıkan sonuçta kâr sayısı yüksek çıkıyor ise işletme başarılı sayılır. Başarılı olma durumu şirketin durumuna ya da sezonuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Yazımızın devamında, gelir tablosununun ne olduğu ve bu tabloyu nasıl oluşturabileceğinize dair bilgileri detaylıca inceledik.

Gelir Gider Tablosu Ne İşe Yarar?

Tüm işletmelerin amacı, karını artırmak için faaliyetlerini sürdürmektir. Bu nedenle, işletmelerin faaliyet konularına göre ürün ve hizmet satışlarını istikrarlı bir şekilde kaydetmeleri gerekir. İşletmeler, işlemlerini uygun muhasebe hesaplarına kaydederek tüm gelirlerini ve giderlerini muhasebeleştirir. Sonuç olarak, belirli aralıklarla gelir ve gider hesapları oluşturulur.

Gelir tablosu, işletmenin karlılık durumunu sayısal olarak gösterir ve işletmenin kar veya zarar ettiğini gösterir. Eğer bir işletme zarar ediyorsa gelirlerini artırarak zarar durumundan kurtulması gerekir. Bu aşamada, gelir artırıcı faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Bununla birlikte, giderleri azaltmaya yarayan eylemler de gelir-gider dengesini sağlamada önemli bir etkiye sahiptir

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir döneminde kaydettiği gelir ve giderleri tasnifli bir şekilde göstermeye yarar. Gelir tablosu için belirli bir zaman aralığı belirlenir. Bu dönem genellikle bir yıldır ancak aylık, üç aylık veya altı aylık gibi daha kısa dönemler de seçilebilir.

Gelir tablosunun hazırlanması için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

• Gelir bölümü: Bu bölümde, şirketin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler listelenir. Gelirler; ürün satışları, hizmetler, kira gelirleri ve yatırım getirileri gibi kaynaklardan gelebilir. Gelirlerin her biri, gelir tablosunda ayrı bir kaleme yazılır.

• Gider bölümü: Bu bölümde, şirketin belirli bir dönemde gelirleri için yaptığı tüm harcamalar listelenir. Harcamalar; ürün maliyetleri, işletme giderleri, ücretler ve faiz giderleri gibi kalemlerden oluşabilir. Her harcama kalemi, gelir tablosunda ayrı bir kaleme yazılır.

• Brüt kar: Brüt kar, gelirlerden maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilir. Bu, şirketin ürünlerini veya hizmetlerini üretmek veya sağlamak için harcadığı tüm maliyetleri karşıladıktan sonra ne kadar kar elde ettiğini gösterir.

• İşletme giderleri: İşletme giderleri, şirketin günlük işleyişi için gerekli olan giderlerdir. Bu kalemler arasında personel maaşları, kira giderleri, elektrik faturası ve diğer işletme giderleri yer alır. İşletme giderleri, brüt karından çıkarılır.

• Faiz ve vergi giderleri: Şirketin belirli bir dönemde faiz ödemesi ve vergi ödemesi gibi bazı harcamaları olabilir. Bu giderler, işletme giderlerinden çıkarıldıktan sonra net kar elde etmek için brüt karın üzerine eklenir veya çıkarılır.

• Net kar: Net kar, belirli bir zaman diliminde elde edilen net gelirin net satışlara bölünmesiyle veya net karın net satışlara bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, şirketin her bir satışının ne kadar kar getirdiğini gösterir.

Bu veriler, şirketin finansal durumunu anlamak ve gelecekteki kararlarını planlamak için önemlidir. Gelir tablosu, şirketin hissedarlarına, borç verenlerine ve diğer paydaşlara şirketin finansal performansı hakkında bilgi verir.

Gelir tablosunun hazırlanması, bir şirketin finansal yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu tablonun düzenli olarak hazırlanması ve analiz edilmesi, şirketin karlılığını ve mali durumunu izlemesine yardımcı olur. Bu nedenle şirket yöneticileri ve finansal analistler, gelir tablosunun hazırlanması ve yorumlanması konusunda uzmanlaşmalıdır.

Gelir Tablosunda Bulunması Gereken Kalemler Nelerdir?

• Gelir: Satışlar, hizmetler veya diğer işlemlerden elde edilen gelirler.

• Maliyetler: Üretim veya satış işlemlerinden kaynaklanan tüm maliyetler, maliyet unsurları ve giderler dahil olmak üzere malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel giderler ve satış maliyetleri.

• Brüt kar: Gelirlerin maliyetlerden çıkarılması sonucu elde edilen brüt kar.

• İşletme giderleri: Satışlardan kaynaklanan tüm giderler, araştırma ve geliştirme maliyetleri, pazarlama ve reklam giderleri, yönetim ve genel giderler, amortisman giderleri ve diğer işletme giderleri gibi diğer giderler.

• Faiz geliri veya gideri: Şirketin borçlarından kaynaklanan faiz giderleri ve banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri gibi faiz gelirleri veya giderleri.

• Vergi giderleri: Şirketin faaliyetleri nedeniyle ödenen tüm vergiler.

• Net kar veya zarar: Tüm gelirlerin ve giderlerin toplamından sonra şirketin kar veya zarar miktarı.

Gelir Tablosu Türleri Nelerdir?

Gelir tabloları, bir şirketin belirli bir dönemdeki finansal performans düzeyini gösteren önemli bir finansal göstergedir. Tem olarak iki tip gelir tablosundan bahsedilebilir. İlk olarak, "Hesap tipi gelir tablosu" olarak adlandırılan bir tür gelir tablosu vardır. Bu gelir tablosu, bir dönemdeki tüm gelirleri ve giderleri tek bir satırda toplar. Küçük işletmeler ve kişisel finans durumları için daha uygun bir seçenektir.

İkinci gelir tablosu türü, "Rapor tipi gelir tablosu" olarak adlandırılır. Bu gelir tablosu, şirketin gelirlerini ve giderlerini birden fazla adımda gösterir. Bu sayede, şirketin finansal performansı daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilebilir. Büyük işletmeler ve şirketler için daha uygun bir seçenektir.

Gelir Tablosunda Satışların Gösterilmesi

Gelir tablosu oluşturulurken gösterilmesi gereken en önemli bilgilerden biri de satışlardır. Bir  gelir  tablosu genellikle dört farklı satış bilgisi içerir.

 1) Brüt satışlar: Brüt kelime anlamı olarak kesintisi yapılmamış para olarak adlandırılmaktadır. Örnek olarak; vergi ve sigortası kesilmemiş brüt maaşı verebiliriz. Brüt satışlarda kesintisi yapılmamış satışlara denmektedir.

2) Satış indirimleri: Satış iskontoları ve satış iadeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

3) Net satışlar: Brüt satışlar ve indirimler çıkarıldıktan sonra kalan kısım bu bölüme yazılır.

4) Satışların maliyetleri: Bir ürünü satmadan önce harcanan masraflardır.

Gelir Tablosunda Giderlerin Gösterilmesi

Gelir tablosu ile birçok farklı gider kalemi aynı tabloda gösterilebilir. Örnek bir gelir tablosu aşağıda listelenen giderleri gösterebilir.

1) Faaliyet giderleri: İşletmenin devamlılığını sürdürebilmesi için ödediği giderlere denmektedir.

2) Faaliyet kârı ya da zararı: Net satışlardan maliyetleri ve faaliyet giderlerini çıkararak faaliyet kârını ya da zararını bulabiliriz.

3) Diğer faaliyetlerden olağan gelirler: Şirketlerin direkt ürettikleri ürün dışında her şirkette yada işletmelerde görülebilen gelirlere denmektedir.

4) Diğer faaliyetlerden olağan giderler: Şirketlerin direkt ürettikleri ürün dışında her şirkette yada işletmelerde görülebilen giderlere denmektedir.

5) Finansman giderleri: Faiz giderleri, vade farkları gibi finansman giderlerinin hesaplandığı kısım.

6) Olağan kâr ya da zarar: Faaliyet kârından, olağan gelir, giderleri ve finansman gelirlerini toplayıp çıkarıldığında olağan kâr ya da zarar hesaplanmış oluyor.

7) Olağandışı giderler: Normal şartlarda olması öngörülmeyen, sürekli olmayan ve beklenmeyen tüm giderler bu gruba girer.

8) Olağandışı gelirler: sürekli olmayan ve beklenmeyen tüm gelirler bu gruba girer.

9) Dönem kârı ya da zararı: İşletmenin başarısının anlaşıldığı bölüm burasıdır.

10) Vergi: Ödeme gücüne göre devlete ödemekle yükümlü olunan ücret.

Hesap Tablosu Nedir?

Hesap tablosu, bir şirketin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını gösteren bir finansal tablodur. Bu tablo, bir şirketin mali durumunu analiz etmek için kullanılır ve finansal tabloların en önemli unsurlarından biridir.

Hesap tablosu, iki ana bölümden oluşur. İlk bölümde, şirketin varlıkları listelenir. Bu bölüm, şirketin sahip olduğu para, tahvil, hisse senedi, emlak ve diğer varlıkları içerir. İkinci bölümde, şirketin borçları ve öz kaynakları listelenir.

Hesap tablosu, bir şirketin mali durumunu analiz etmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Bu tablo, yatırımcıların, kredi verenlerin ve finansal analistlerin şirketlerin finansal performansını değerlendirmesine yardımcı olur.

Rapor Gelir Tablosu Nedir?

Rapor tipi gelir tablosu, gelir ve giderlerin kategorize edildiği ve detaylı bir şekilde sunulduğu bir gelir tablosu türüdür. Bu tabloda, işletmenin tüm faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde gösterilir ve belirli bir hesap dönemindeki gelir ve gider kalemleri raporlanır. Bu tablo, işletmenin performansını daha detaylı bir şekilde analiz etmek için kullanılır. İşletmenin faaliyetlerini daha iyi anlamak ve finansal performansını değerlendirmek için kullanılır.

Gelir Tablosu Kullanmanın İşletmelere Sağladığı Avantajlar

İşletmelerin gelir tablosu kullanmaları, onlara birçok avantaj sağlar.

● Finansal performansın değerlendirilmesi: Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemdeki finansal performansını ölçmek için kullanılır. Bu sayede işletmenin karlılığı ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.

● Karar verme sürecine yardımcı olma: İşletme sahiplerine ve yöneticilere stratejik kararlar almalarına yardımcı olacak finansal bilgi sağlar. Örneğin, bir işletmenin belirli bir ürün hattının karlılığı düşükse, işletme sahipleri ürün gamını değiştirme veya fiyatları ayarlama gibi kararlar alabilir.

● Mali açıdan risk yönetimi: İşletmenin finansal risklerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, işletmenin faaliyet giderleri yüksekse, işletme sahipleri giderleri azaltmak için stratejik adımlar atabilir.

● Yatırımcılar için önemli bir araç: İşletmenin finansal sağlığı hakkında yatırımcılara bilgi sağlar. Bu bilgiler, yatırımcıların işletmeye yatırım yapma kararlarını etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Gelir Tablosu Nedir?    

İşletmeler, şirketler gelir ve giderlerini belirlemek için gelir tablosu oluştururlar. Bu tabloya Gelir tablosu denir.                  

Gelir Tablosu Nasıl Oluşturulur?    

Brüt Satış, Faaliyet giderleri, vergi gibi önemli giderler belirlenerek oluşturulur.      

Gelir Tablosunun Avantajları Nedir?  

 Gelir tablosu sayesinde işletmeler ne kadar kâr ya da zarar ettiğini hesaplayabilir.      

Konuyla ilgili diğer içeriklerimiz:

Gelir Belgesi Nedir? Gelir Belgesi Nereden Alınır?

Gelir Gider Takibi Nedir? Nasıl Tablolaştırılır?

Persona Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

No items found.

Gelir tablosu nedir? Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı