İcra Nedir? İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

icra takibi nedir
Hukuk
Yayımlanma Tarihi:
August 3, 2021
Güncelleme Tarihi:
0 dk

İcra, bir alacaklının borcunu tahsil etmek için yürütülen yasal işlemlerdir. Bu yasal işlemleri İcra Genel Müdürlüğü yönetmektedir. İcra sürecini başlatmak için İcra Müdürlüğüne takip açmak gerekir. Haciz ise bir alacaklının talebiyle borçlu tarafın mallarına ve haklarına el konmasıdır.

Bu işlem de İcra Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilir. İcra ve İflas Kanunu ise alacaklı-borçlu işlemlerinin hangi prosedüre göre devlet eliyle tahsil edileceğini ve iflas sürecinin nasıl işleyeceğini belirleyen kurallar bütünüdür. İcra sorgulamanızı e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İcra Takibi Türleri̇ Nelerdir?

İcranın hukuktaki adı icra takibidir ve ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilen icra türüdür. İlamsız icra takibi kendi içerisinde 2’ye ayrılır.

Genel Haciz Yolu ile İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takipleri, yetkili icra dairesinde açılır. Borçlu, ilgili icra dairesinin kararına itiraz edebilir. Alacaklıda kambiyo senetleri bulunmuyorsa veya rehin ile teminatta bulunmadıysa İcra Müdürlüğü vasıtasıyla genel haciz yolu ile ilamsız icra başlatılmalıdır. Kanıtlayıcı belge sunma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibi

Alacaklının elinde bulunan kambiyo senetleri alacak ipotek veya rehinle temin edildiyse kambiyo senedine dayanan icra takibine başvurulur.

Alacaklı kişi, kambiyo senedinin aslını icra merciine sunmakla yükümlüdür. Kambiyo senedi olduğu kanıtlanmış ve vadesi gelen belgelerde borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu 10 gün içerisinde emre uygun bir şekilde ödeme yapmalıdır.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklının elindeki kambiyo senetleri, evraklar veya sözleşmeler değerlendirilerek hangi icra türü takibi yapılacağına karar verilir. Kararın ardından uygun belgeler teslim edilerek yetkili merciine başvurulur.  Hazırlanan belgelere istinaden ödeme emri ve takip talebi de oluşturulmalıdır.

Bütün evraklar hazırlandıktan sonra İcra Tevzi Bürosu’na başvurulur ve takibi yapılacak borç miktarı için belirlenen harç miktarı ödenmelidir. Ardından borçlu kişiye ödeme emri ulaştırılır. Borçlu kişi ise bu emre genel haciz yolu ile takipte 7 gün; kambiyo senedine dayanan takipteyse 5 gün içerisinde itiraz etmezse veya belirlenen süre içinde borcunu ödemezse icra kesinleşir.

İlgili içerik: e-Haciz Nedir? e-Haciz Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

Ödeme emrini tebliğ almış kişi, eğer borçlu olmadığını düşünüyorsa o zaman ödeme emrine itiraz edebilir. İlamsız icra takibinde itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, ödeme emrinin kendine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine itiraz edebilir. 7. günün sonrasında itiraz edilmediği müddetçe icra takibi kesinleşir ve icraya başlanma aşamasına geçilir.

Borçlu, bu itirazı dilekçe hazırlayarak icra dairesine yapmalıdır. Ardından dilekçe ile yapılan itirazlar, icra dairesi tarafından derhal icra tutanağına geçirilir. İtiraz tutanağa başarılı bir şekilde geçirildikten sonra borçlu tarafa itiraz ettiğine dair itiraz belgesi teslim edilir. Şirket adına yapılan itirazlarda ise şirketin bir avukatı yoksa yetki kurallarına bağlı kalınarak itiraz dilekçesi imzalanabilir.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

Alacaklı tarafından icra dosyasında 1 yıl boyunca işlem yapılmaması durumunda icra dosyası arşive kaldırılır. Buna icra dosyasının düşmesi denir.

İcra takibine konu dosyada 1 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmamış olması durumunda dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu durumda alacaklı, dosyayı yeniden takibe koydurabilmek için harç ve diğer giderleri tekrar ödemek zorundadır.

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafakanın ödenmemesi durumunda ödenmeyen nafaka alacakları, cebri icra yolu ile nafaka borçlusundan tahsil edilebilir. Nafaka alacaklarına yönelik takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması gerekir.

Alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisini haiz bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde muhakkak fayda vardır. Nafaka icra takibinin başlatılması için icra dairesine dilekçe sunulmalıdır. İcra takibi, nafakayı alamayan kişilerin ödemesi gecikme tarihinden itibaren başlatılabilir. 

İcra Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

İcra faizi oranını ilgili bağlantıyı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

No items found.

İcra Nedir? İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir