Müteselsil Sorumluluk Nedir? Müteselsil Kefillik Ne Zaman Biter?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

Müteselsil Sorumluluk Nedir?
Hukuk
Yayımlanma Tarihi:
August 6, 2021
Güncelleme Tarihi:
21/3/2023
0 dk

Müteselsil, kelimesinin kökeni Arapçadan gelmekte ve “zincirleme, birbirini takip eden” anlamına gelmektedir. Müteselsil borç, birden fazla borçlunun her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç olarak tanımlanabilir.

Borçlunun borcunu ödememesi halinde sorumluluğu alacaklı lehine kabul eden kişiye kefil denir. Kefalet ise kefilin borçlu için ödemeyi yapmaması halinde doğan sorumluluğu kabul ettiğini gösteren sözleşmeye verilen addır.

Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir ve kefil, asıl borçlunun borcunu alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak üstlenmektedir. Kanunen geçerli olan bir borç için kefalet sözleşmesi hazırlanmalıdır. Kefalet sözleşmesi için kefil olacak bir kişinin evli olması halinde kefilin eşinin ve borçlunun eşinin de rızası alınmalıdır.

Kanunda belirtildiği şartlara uymayan veya eşinden rızası olmayan borçlu için kefalet sözleşmeleri hukuken geçerli sayılmaz. Eğer birden fazla borç varsa tek bir kefalet sözleşmesi hazırlanamaz, her borç için ayrı ayrı kefalet sözleşmeleri hazırlanmalıdır.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil sorumluluk ise borçların tamamından sorumlu olmak demektir. Müteselsil sorumluluk, birden fazla kişinin bir borç veya zararın tamamının zincirleme ödenmesi halinde tek bir kişinin tüm borç veya zararı ödemesi anlamına gelir. Eğer birden fazla kişi için sadece müteselsil sorumluluk kararı verildiyse alacaklı kişinin, borcun tamamı için borçlular arasından seçmiş olduğu bir tanesine müracaat etme hakkı bulunmaktadır.

Ancak mevzuatın belirlediği şartların tamamını yerine getiren kişi ve kurumlar bir borcun tamamından sorumlu tutulabilir. Böylece müteselsil sorumluluk sayesinde alacaklılar güvence altına alınmaktadır. 

Örnek verirsek, dört borçlu varsa ve toplam borç 4 TL ise alacaklı kişi, borçlular arasından seçtiği bir borçluya müracaat edebilir. Bunun sonucunda da 4 TL’nin tamamını seçmiş olduğu borçludan isteyerek borcunu tahsil edebilmektedir.

Müteselsil sorumluluk olması için bir alacaklı ve en az iki borçlu olmalıdır. Eğer iki veya daha fazla sayıda borçlunun aynı kişi ya da kuruma borcu varsa, sözleşmeye müteselsil sorumluluk maddesi eklenebilmektedir.    

Müteselsil Kefalet Nedir?

Müteselsil kefil, bir borcun ödenmemesi durumunda, borcu asıl borçlu yerine ödemek zorunda olan kefil için verilen addır. Müteselsil kefili, tıpkı bir borçlu gibi borcun ödenmesi sorumluluğunu alan kişidir. Müteselsil kefalette borçlulardan birisi, kendi payına düşen meblağdan fazla ödeme yaparsa alacaklıya halef olmaktadır.

Böylece payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilmektedir. Müteselsilen borçlu olmak istemeyen kişiler gerçek ve tüzel kişilerle bunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamalıdır. Sözleşmede müteselsil sorumluluk maddesi var ise, alacaklı için bu hak kendiliğinden doğar. 

Eğer bir kefil, kefalet sözleşmesinde müteselsil kefil olmuşsa; asıl borçlunun borcunu ödemede gecikmesi, alacaklı tarafından borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçlüğü içinde olması halinde alacaklı doğrudan kefile karşı icra takibi başlatabilir. Borçlunun ipoteği olsa dahi alacaklı dilerse müteselsil olarak kefil olmuş kişiyi takip edebilecektir.

KGF Kefalet Komisyonu Nedir?

KGF, kurum tarafından anlaşmalı bankalardan kredi çekmek için belirli durumlarharicinde çıkabilecek sorunları çözmek için en fazla %80 oranında kefaletsağlayan kurumdur. Bankalardan kredi kullanabilmek için bazı şartlara uygunolmak gerekir. Bu şartların ilki KKB kredi notu değerinizin risk içeren bölgedeyer almamasıdır.

Bu şart, KOBİ dahil olarak tüm çiftçilerimiz ve memur/amirkesimi için de dahildir. Fakat üretime katkı sağlayan esnaf veya çiftçiyseniz,kredi notu skorunuz düşük olsa da KGF(Kredi Garanti Fonu) desteği ile ihtiyaçduyduğunuz finansmana erişim sağlayabilirsiniz. KGF’den yararlanmak için:

• Devlete geçmiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması durumunda,

• İflas bildirimini yapmamışsanız,

• Bankalarca icra mahkemelerince bir davanız olmaması durumunda,

• Başvuru yaptığınız tarih itibarı ile erkek iseniz 1 kadın girişimci iseniz de en az 2sene işletme faaliyetlerinde bulunmamanız halindeyse KGF kefaletine başvurabilirsiniz.

Müteselsil Sorumluluk Iile Müşterek Sorumluluk Arasındaki Fark Nedir?

Müteselsil sorumluluk bir borcun tamamından birden fazla borçlunun ayrı ayrı sorumlu olmasıdır. Diğer yandan müşterek sorumlulukta ise, birden fazla borçlunun borcun tamamından değil belli bir payından sorumlu olmaktadır. Yani, müşterek sorumlulukta borçlular sadece borcun bir kısmından sorumludur.

Müteselsil Kefillik Ne Zaman Sona Erer?

Türk Borçlar Kanunu’nun madde 598/3 düzenlemesi “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar” şeklindedir.

Bu düzenleme ile gerçek kişi kefiller için kefalet sözleşmesinin imza tarihinden 10 yılın sonuna kadarki süreçte kefildir. 10 yılın sonunda kefillik ortadan kalkmaktadır. Henüz oluşmamış bir borç için kefalet verilmesinde de bir değişik durum oluşmamaktadır, esas borç henüz doğmamış olsa da gerçek kişi kefil sorumluluktan kurtulacaktır.

Müteselsil Alacaklılık Nedir?

Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. Alacaklılardan birinin veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir.

Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi; borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal işlev niteliğindedir.

Adi Kefalet Nedir?

Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak aşağıdaki hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

- Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin acizbelgesi alınması

- Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkansız halegelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi

- Borçlunun iflasına karar verilmesi

- Borçluya konkordato mehli verilmiş olması.

Alacak kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinlegüvenceye alınmışsa adi kefalette değil, alacağın önceki rehin konusundanalınmasını isteyebilir. Fakat borçlunun iflasına veya kendisine konkordatomehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz. Sadece açığınkapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin acizbelgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye’de takibatınimkansız hale gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudandoğruya kefile başvurabilir. Sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asılborçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi, Türkiye’deki esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetlerine destek olmak için Halk Bankası işbirliğinde esnaf ve sanatkârlara düşük faizli kredi kullanma imkanı tanıyan bir devlet politikasıdır. Esnaf kefalet kredisi almak için gerekli şartlar:

1. En az 1 yıl boyunca esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı faaliyette bulunan esnaf veya sanatkâr olmak,

2. Birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak,

3. İş ya da ikamet adresinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması gerekmektedir.

Esnaf kefalet kredisi ile ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak için, ''Esnaf Kefalet Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?'' içeriğimize göz atabilirsiniz.

Kefalet Senedi Nedir?

Kefalet senedi, kefalet sigortası kapsamında verilen, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen ve geçici veya kesin teminat olarak sunulabilen belgelerdir.

Kefalet sigortası; sigorta ettiren, sigortacı ve lehtar olarak üç taraflı ilişkiden oluşur. Kefalet sigortası sözleşmesinin kurulmasıyla iki aşama oluşur: İlk aşamada borçlu ile sigortacı arasında bir çerçeve sözleşme akdedilir ve borçlunun doğmuş ya da doğması muhtemel borçları için teminat sağlanır. İkinci aşamadaysa bu sözleşme istinaden sigortacını düzenlediği kefalet senedi alacaklıya verilir.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Mutabakat Nedir? e-Mutabakat Nasıl Yapılır?

e-Ticaret Nedir? Vergileri Nelerdir?

Tediye Makbuzu Nedir? Nasıl Düzenlenir?

No items found.

Müteselsil Sorumluluk Nedir? Müteselsil Kefillik Ne Zaman Biter?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı