Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

sermaye şirketi nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
October 1, 2021
Güncelleme Tarihi:
24/6/2023
0 dk

Sermaye Şirketi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketi, gerçek veya tüzel kişilerin belirli miktarda varlıkla ortak oldukları girişim olarak tanımlanmaktadır. Sermaye şirketlerinin itibarı; sermayesi ve yönetimine bağlıdır ve ortakların şirketteki paylarının kişisel olmadığı bir şirket türüdür. 3 çeşit sermaye şirketi bulunur, bunlar; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli şirketler) şeklindedir.

Sermaye şirketleri, şirket gücünü tamamen sermaye yönetiminden almaktadır. Bu yüzden ortaklar, birinci planda yer almamaktadır. Şirketin mal varlığı, şirketin alacaklarına karşı bir güvence oluşturur. Sermaye şirketlerine ait yasal düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nda geniş çaplı olarak yer almaktadır.

Bu kanunda belirtilen sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sermaye şirketlerinde ortaklardan birinin ayrılması ile ortaklıklar bozulmamaktadır.

Öte yandan sermaye şirketlerinde ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar, başkasına satılabilir veya devredilebilir.

Sermaye şirketlerinde sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmek birbirinden ayrıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması sebebiyle bu tür ortaklıklara sermaye şirketi denmektedir.

İlgili içerik: Girişim Sermayesi Nedir? Nasıl Alınır?

Sermaye Şirketinin Türleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) olmak üzere 3’e ayrılır.

Anonim Şirketler: Anonim şirketler, şirket türleri arasında en çok tercih edilen şirket modelidir. Anonim şirketinin kurulmasıiçin belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Diğer şirketlere nazarandaha yüksek maliyet gerektirir. Anonim şirketlerde:

 • En az 50 bin TL bedelinde bir kuruluş sermayesi,
 • Sermayenin ¼’ünün şirketin kuruluş aşamasında bloke edilmesive
 • Sermayenin geri kalanı şirketin tescilini takiben 24 ay içinde ödemekgerekir.
 • Ortak sayısı en az beş olmalıdır.
 • Şirket ortakları gerçek veya tüzelkişi olabilir.
 • Şirketin ticari unvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır.

Anonim şirketlerinde ortakların şirket üzerindeki sorumluluğu, sermayedeki paylar iledoğru orantılıdır. Anonim şirketi, sermayesinin belirli bir kısmını halkınkatılımına arz edebilir ve bu şekilde sermayenin daha geniş ve değerli bir hale getirilmesi sağlanabilir. Anonim şirketlerde her ay KDV Beyannamesi ve DamgaVergisi Beyannamesi; 3 ayda 1 de Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi göstermek zorunludur.

Limited Şirketler: Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketler tek ortak ile kurulabilir. Limited şirketi kurmak için gerekli şartlar:

 • Sermaye alt sınırı 10 bin TL olmalıdır
 • Sermayenin¼’ünün bloke edilmesi zorunluluğu yoktur.
 • Ortak sayısı ikiden az elliden fazla olamaz.
 • Ortaklık payının devri, genel dediğer ortakların iznini gerektirir.
 • Ancak bu sermaye şirketin tescilini takiben 24 ay içerisinde ödenmelidir.

İlgili içerik: Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Eğer bir yabancı yatırımcının limited şirket kurması durumunda, çalışma izni için yabancı yatırımcı girişimiyle kurulabilir. Limited şirketin sermayesinin en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Limited şirketleri, kârının %20’si oranında devlete vergi vermekle yükümlüdür.

Sermayesi Paylara Bölünmüş (Hisseli) Şirketler: Bu şirketlerde kolektif bir ortaklık yapısı söz konusudur. Komandite olaraktanımlanan sorumlu ortakların sahip olduğu sermaye payı dışında, paylardan hisse sahibi olan ortaklar komandite ortakların yetki ve sorumluluklarındansorumludur. Bu tür şirkette kolektif şirket ortakları gibi sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumluolanlara “komanditer” ortak denir.

Sermaye Şirketleri Nasıl Kurulur?

3 çeşit sermaye şirketinin olduğundan bahsettik. Bu şirketlerin kuruluş süreciaşağıdaki gibidir.

 • Anonim şirket kurmak istiyorsak gerekli belgeler; dilekçe, ana sözleşme onayı, imza beyannamesi (her ortak için), nüfus cüzdanı örneği (her ortak için), imza sirküleri (müdür için), oda kayıt beyannamesi, sermaye yatırıldı dekontu vekuruluş bildirim formudur.
 • Limited şirket kurmak istiyorsak en fazla 50 ortak ile kurulabilir fakat tek ortaklı daolabilir. Limited şirketlerinin en az 10.000-TL sermaye taahhüdü gereklidir.Pay sahibi olacakların 25 liradan daha fazla yatırmaları gerekmektedir. Limitedşirket kurmak için gerekli belgeler; dilekçe, kuruluş bildirim formu, notertasdikli sözleşme, ikametgah belgesi, oda kayıt beyannamesi, sermayeninyatırıldığına dair dekont ve kira kontratı şeklindedir.
 • Sermayesi paylarabölünmüş şirketler çokyaygın olarak kullanılmamakta ve kuruluş bakımından anonim şirket kurulumsüreci ile aynı hükümlere tabidir.

Sermaye şirketlerinin kuruluşunda istenilen evraklar ilgili ticaret sicil müdürlüklerine teslim edilerek kuruluş süreci için müracaat işlemleri gerçekleştirilir.

Sermaye Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri genel itibariyle:

 • Ortakları gerçek ve tüzel kişi olabilir.
 • Ortakların sorumluluğu sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 • Hertürlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.
 • Buşirketler Kurumlar Vergisi mükellefidir.
 • Kişiselemek ile ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
 • Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir.
 • Oyhakkı, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılıdır.
 • Yönetim temsil ile denetim yetkilileri şirketin belirli organlarına aittir.
 • Ticaret unvanında ortaklardan birinin adının yer alması zorunlu değildir.
 • T.T.K hükümleri uyarınca sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışındaki sermaye şirketlerinde yedek akçe ayırmak zorunluluğu vardır.
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket dışındaki sermaye şirketleri, Ticaret Bakanlığının izni alındıktan sonra tescil ve ilan ile kurulabilir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir?

No items found.

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı