Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir

limited şirket kurulumu
Girişimcilik
Yayımlanma Tarihi:
October 5, 2022
Güncelleme Tarihi:
18/1/2023
0 dk

Limited şirket, sınırlı sorumluluk taşıyan, ortakların yalnızca sermaye miktarı kadar sorumlu olduğu bir iş modelidir. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan bu şirket yapısını okuyucuarımız için derledik.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, en az bir en fazla 50 gerçek/tüzel kişinin katılımı ile oluşan ve ülkemizde yaygın olarak kurulan şirket türüdür. Limited şirket; öz sermayenin net bir şekilde görüldüğü ve şeffaf bir şekilde ortaya koyulduğu bir şirket olarak ifade edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek veya tüzel kişi/kişiler önderliğinde ticaret amacıyla kurulan şirketlere Limited Şirket denilmektedir. Birçok iş alanında kurulabilen Limited şirketlerin bazı alanlarda kullanımı mümkün değildir. Kuruluma izin verilmeyen meslek alanları banka ve sigortacılıktır.

Haricinde ise Limited şirket kurmak oldukça avantajlı bir seçimdir. Limited şirket kurulumlarında yapılması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallardan en önemlileri; yöneticiler ve genel kurulun şirket bünyesinde var olması ve gerekli işlemleri yürütmesidir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusuna şirket kurulum aşamalarını anlatan maddelerle cevap verebiliriz.

• Kuruluş aşamalarında uyulması gereken belirli kurallar bulunmaktadır;

• Kurulum aşamasındaki ilk adımlardan birisi unvan seçiminin yapılmasıdır. Kurulan şirkete bağlı olarak değişim gösterilebilmektedir. Bu noktada ticaret unvanının alınması gerekmektedir.

• İmza yetkisi yetkisi birden fazla kişiye verilebilir; şirket ortakları, kuruluş aşamasında bulunmak istemiyorlarsa, şirketi kuracak olan şahıslara, şirket kuruluş vekaletnamesi verilmesi gerekmektedir.

• Limited şirket kurmak isteyen ortakların mevcut sermayelerinin on binde dördünü Rekabet Kurumu’na yatırmaları gerekmektedir.

• Şirket ana sözleşmesinin aslı ve iki fotokopisi olmak üzere üç adet sözleşme nüshası sicil memurluğu tarafından resmi olarak kayıt altına alınmalıdır. Ancak bu işlem 15 günde tamamlanmalıdır. Aksi taktirde işlem başarısız olacaktır. Ve bu tescil işlemi şirketin çalışmalarını yaptığı bölgede yer alan sicil memurluğu tarafından yapılmalıdır. Tescilin yanı sıra noter onaylı imza beyannamesi de alınmalıdır.

• Ve en kısa süre içerisinde mevcut kayıt beyannamesi ticaret sicil müdürlüğüne verilmelidir. Bu belge içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 511. maddesindeki kanunlar net bir şekilde bulunmalıdır.

• Taahhütname, Ticaret Sicili Tüzüğü’nde yer alan 29 madde rehberliğinde yazılmalıdır. Ve ardından ticaret sicili müdürlüğüne iletilmelidir.

• Şirket açanlar gerçek kişilerden oluşuyorsa; nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüzel kişiler tarafından kurulan şirketlerde ise mahkeme tasdikli bilirkişi raporu almaları gerekmektedir.  Ardından bu belgelerin kurulan şirketin bölgesinde yer alan ticaret sicil müdürlüğüne teslimi yapılmalıdır.

• Sermaye farklılığının olmadığı durumlarda da ticaret siciline gösterge sunulmalıdır. Bu raporlardan birisi, aynı sermaye değerinin belirtildiği mahkeme bilir kişi tespit raporudur. Diğeri ise mahkeme tasdikli bilirkişi raporudur. Bu iki belge de ticaret sicil müdürlüğüne ibraz edilmelidir.

• Şirket kuruluş dilekçesi yazılmalıdır. Ve bu dilekçe de o civarda faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüğüne iletilmelidir.

• Ayrıca o civarda çalışmalarını sürdüren sanayi odasına kayıt yapılmalıdır. Sanayi odası yerine ticaret odasında da kayıt yapılabilmektedir.

• Son aşamada ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı yapılmalıdır. Bu ilan içerisinde işletmenin tescili yer almalıdır.

limited şirket nedir
Şirketinizin için Ön Muhasebe ve Finans Yazılımı KolayBi'
14 Gün Ücretsiz Deneyin!

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket özellikleri arasında en çok tercih edilmesinin sebeplerinden birisi anonim şirketlerden çok daha çabuk ve pratik bir şekilde kurulabilmesidir.

• Ticaret unvanları iş ile bağlantılı olması gereken Limited şirketler, kurumlar vergisine bağlıdır.

• Neredeyse tüm ticari çalışmalarda Limited şirketler kullanılabilmektedir. Yalnızca banka ve sigorta işlerinde bu tarz şirketlerin kurulmasına müsaade edilmemektedir.

• Şirketin kurulmasında belirlenen sermayelerin paylara ayrılmasına izin verilmektedir. Bununla birlikte hisse bölünmelerine müsaade edilmemektedir.

• Limited şirket özellikleri arasında en kritik noktalardan birisi şirket kararlarının tamamının oy birliği ile alınmasıdır.

• Şirketin kurulma aşamasında şart koşulan denetmen edinme durumu yalnızca ortak sayılarının yirminin üzerine çıktığı durumlarda gereklidir. Ve yapılması zorunludur.

• Şirketin yöneticisi seçilirken yalnızca ortaklardan seçme zorunluluğu yoktur. Yöneticinin ortak olma özelliği taşımasına ihtiyaç yoktur.

• Sermaye miktarının minimum 50.000 lira olma zorunluluğu vardır.  

Limited Şirketlerde Ortaklık Esasları Nedir?

Limited şirketlerinde 50’nin üzerinde ortak olmasına izin verilmemektedir. Ancak bununla birlikte bir ortakla şirket kurulmasına müsaade edilmektedir. Ortaklar şirket borçları konusunda sorumlu tutulmazlar. Ancak bildirmiş oldukları esas sermaye haklarını ödemeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte taahhüt edilen sözleşme içerisindeki ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini de ödemeleri gerekmektedir. Limited şirketlerin zorunlu organları iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar müdürler yani yönetim ve temsil organı ile genel kuruldur. Genel kurul aynı zamanda karar organını temsil etmektedir.

Limited şirket avantajları şu şekilde sıralanabilir; şirket kurulumu için yalnızca 50 bin lira sermaye gerekir, vergilendirme sabit oranlıdır 1 gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilir, fazla ortaklar arasında maliyet bölünebilir, kişisel varlıklar koruma altındadır, şahıs şirketlerine nazaran daha prestijlidir, Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türü olması nedeni ile tedarikçiler ve müşteriler daha çok güven duymaktadır, ortak sayısı isteğe göre zaman içinde arttırılabilir ve avukat zorunluluğu yoktur.

Türlerine göre şirket kurma maliyetleri ile ilgilli blog içeriğimize göz atarak, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Limited Şirket Vergi Oranları Nedir?

LTD Kurumlar Vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Limited şirketlerin vergi oranı 2022 yılı kazançları için %23 üzerinden uygulanacaktır. Beyanların tamamının dijital ortamda yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu şirketlerin kiralamış oldukları iş yerleri ve kullanmış oldukları çeşitli meslek hizmetleri için bazı işlemler yapması gerekmektedir. Tüm bu durumlarla ilgili muhtasar beyanname sunmalı ve gelir vergi stopajı ödemeleri gerekmektedir. Muhtasar beyannameler genel olarak aylık olarak verilmektedir.

Ancak çalışanlar on kişiden az ise 3 ayda bir beyanname kabulü de yapılabilmektedir. Her ay düzenli olarak Katma Değer Vergi beyannamesi sunmaları gerekmektedir. Ayrıca Limited şirketlerden üç ayda bir olmak üzere Kurum Geçici Vergi beyannamesi de talep edilebilmektedir.

Kâr payı dağıtım aşamalarında ise; mevcut payın yüzde on beşi ile Gelir Vergisi stopajı yapılır. Ve ardından sundukları bildirgelerde maktu damga vergisini de ödemeleri gerekmektedir.

2023 Limited Şirket Kuruluş Masrafları Nelerdir?

Limited şirket kurma maliyeti 2023 yılında en az 6.800 TL şeklinde belirlenmiştir. Bu miktar şirketin ana sermayesi için belirlenen miktardır ve şirketler bu miktarın üzerine çıkabilirler. Limited şirket kuruluşu aşamasında birçok kural uygulanmaktır. Bunlardan en önemlileri arasında şirket ortak sayı limitleri yer almaktadır. Şirket en az bir en çok elli ortak tarafından sorunsuz bir şekilde kurulabilir.

Bu da masrafları birçok ortak üzerinde paylaştırma imkânı sağlar. Şirket ortaklarının sermayeleri yirmi beş lira ve katları olarak ayarlanmalıdır. Unvan belirlenme kısmında şirket unvanı Türkçe seçilmelidir. Ayrıca bu unvan LTD ŞTİ ibaresini ve faaliyet konusunu da bünyesinde barındırmalıdır.

Limited şirket ve anonim şirket farkı nedir?

Limited şirketler ile anonim şirketler arasında belirli farklılıklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Ortak özelliklerinden birisi iki şirket türünün de bir ortak tarafından kurulabiliyor olmasıdır.

Limited şirketlerde; şirket ortakları 50 kişinin üzerine çıkamaz. Ancak anonim şirketler için bir sınır söz konusu değildir. Anonim şirketlerde ortak sayısı 250 kişinin üzerine çıktığında hisseler halka sunulabilir. Ancak Limited şirketlerde halka herhangi bir arz durumu yoktur.

Limited Şirket mi, Şahıs Şirketi mi Kurmalıyım?

Ticari faaliyetlerde bulunmak istiyorsanız, "limited şirket mi, yoksa şahıs şirketi mi kurmalıyım?" kendinize sormanız gereken ilk soru. Aslında kuracağınız şirketin faaliyet alanı az çok sizin ne tür bir şirket kurmanız gerektiğini söylemektedir.

Şahıs şirketi bir günde kurulmaktadır. Kapatma işlemleri de vergi-SGK borcunuz yoksa aynı şekilde bir gün sürmektedir. Şirket kuruluşunda, şahıs şirketlerde, sadece yoklama memurunun gelmesi bir hafta gibi bir süre almaktadır. Limited şirketlerde, prosedür çoktur. Kuruluş bir haftayı bulur.

Şirketi kapatmak istediğiniz zaman, bir ile iki yıl arasında değişen tasfiye sürecini beklemelisiniz. Bu süre içinde, normal beyannameler verilmeye devam edilir. Limited şirket kurarken 50 bin lira minimum sermaye gösterilmelidir.

Ayrıca bunun dörtte birini bankaya bloke ettirmeniz gerekir. Bunda en az 2500 lira demek. Şahıs şirketlerinde ise 600-800 TL arası bir rakam gerekiyor. Şirket kurulduktan sonra bloke edilen parayı tekrar çekmeniz mümkün olacaktır.

Limited Şirketi firmalarının defter tasdik işlemleri daha detaylıdır. Muhasebe işlemleri daha fazladır. Kararlar yönetim kurulu toplantıları ile alınır.

Karar alma işlemleri ve diğer yazışmalarda, toplantılar düzenlenmesi gerekir. Limited şirket seçeneklerinde işlemler, toplantı usulü ile yürütülür. Şahıs şirketlerinde ise, kurul toplantısı, oylama veya ortaklarla ilgili işlemler yoktur. Bu nedenle şahıs şirketleri daha kolaydır.

Ne Kadar Vergi Öderim?

Vergi oranlarında eşitlik var. Şahıs ve limited şirketlerde %1-20 arası KDV vergilendirmesi mevcuttur. KDV ürün bazlı belirlenen bir vergi türüdür şirket türü ile alakalı değildir.

Limited Şirketin Kısaltması Nedir?

Limited şirketin kısaltması LTD ŞTİ şeklinde kullanılmaktadır.

Limited Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Limited şirketler en az 1 en fazla 50 kişi ile kurulabilen şirketlerdir.

Limited Şirkette Karar Alma Yetkisi Kime Aittir?

Karar alma yetkisi genel kurulda toplanmaktadır.

Konuyla bağlantılı diğer içeriklerimiz: 

•Anonim Şirket Nedir? Yapısı Nasıldır?

•Şahıs Şirketi Nedir?

•Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

•Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

No items found.

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Ömer Yılmaz

Mali Müşavir