Tebligat Nedir? Tebligat Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Tebligat kelimesi Arapça kökenlidir ve kelime anlamı olarak “iletim, bildirim veya ulaştırma” kullanılır. Tebliğ etmek kelimesinden türetilen tebligat, resmi kurumlar veya kişiler tarafından resmi bir işlemle alakalı gönderilen evrak anlamına gelmektedir. TDK’ye göre tebligat kelimesinin anlamı, bildirimdir. Hukuki açıdan kullanılan tebligat terimi ise mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları veya icra müdürlükleri ile vergi daireleri ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan resmi işlemlerin muhatabına iletilmesini ifade eder. Tebligat zarfının ön kısmında resmi evrakın hangi resmi kurum tarafından, kime, niçin gönderildiği ve konusu yazmaktadır. Eğer gönderilen evrakların içeriği bir hakkın yerine getirilmesi için bir süre içeriyorsa veya itiraz hakkı gibi kanuni hakların kullanılması için bir süre belirtiyorsa bu sürelerin başlangıcı, evrakın muhataba tebliğ edildiği tarihtir.

E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat(elektronik tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen tebligatın elektronik adreslere tebliğ edilmesini sağlar. Bu tebliğ, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı işleve sahiptir.

E-Tebligat başvurusu yapabilmek için internet üzerinden bir başvuru formu doldurulmalıdır. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler, e-Tebligat başvurusu yapabilmektedir. Başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde bulunmaktadır. E-Tebligat Başvurusu formuna linkten ulaşabilirsiniz.  

Elektronik platformda tebliğ almak zorunda olanlar, 7201 sayılı kanunun 7.maddesinin A bendinde sayılmıştır. Bunlar;

  • 5018 sayılı kanunun 1,2,3 ve 4 nolu cetvellerinde bulunan kamu idareleri,
  • İlgili kanunda bahis geçen mahalli idareler,
  • Özel kanunlar ile kurulmuş diğer kamu kurumları,
  • KİT’ler bağlı ortaklıklar, müesseseler ve işletmeler,
  • Sermayesinin yarısından fazla kısmı kamuya ihtisas edilmiş ortaklıklar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (barolar vb.),
  • Özel hukuk tüzel kişileri,
  • Noterler,
  • Avukatlar,

Arabulucu ve bilirkişiler vb şeklindedir.

PTT Tebligat Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT tebligat sorgulama işlemi, hem PTT’nin resmi sitesi üzerinden hem de e-Devlet portalı üzerinden yapılabilir. İnternet üzerinden ilgili barkodu girerek tebligat sorgulama yapabilirsiniz. Böylelikle size mahkemeler veya resmi kurumlar aracılığıyla gönderilen belgelerin nerede olduğu, barkod numarası yazılarak internet üzerinden sorgulanabilecektir.

PTT üzerinden barkod ile gönderi sorgulayabilmek için: https://gonderitakip.ptt.gov.tr/

E-devlet üzerinden barkod ile gönderi sorgulayabilmek için: https://www.turkiye.gov.tr/ptt-gonderi-takip

Tebligat Kanunu Nedir?

Tebligat Kanunu, 7201 sayılı kanundur ve 19.02.1959 tarihinde 10139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebligat Kanunu; usulsüz tebliğ ve tebliğlerin hangi mercilere, kimlere yapılabileceği gibi önemli konulara açıklık getirmiştir. Tebligat Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda sayılan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile köy hükmi şahsiyetlerinin, baroların ve noterlerin yaptıkları tebliğ işlemlerinde uygulamaları gereken bir kanundur. Bu saydığımız kurum ve kuruluşların yaptıkları iş ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde ilgilisine duyurulmaması durumunda hüküm ifade etmesi mümkün değildir. Bu yüzden bu durum, tebliği çıkaran ve alan merci olarak tüm kurum ve kuruluşları, tebliği alan sıfatıyla da ayrıca tüm toplumu ilgilendirmektedir. Kanun şeklinde olması sebebiyle şekil şartlarından herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda usulüne uymadan yapılan tüm tebligatlar, hüküm ifade etmemekte, kamu zararı ve kişilerin mağduriyeti ortaya çıkabilmekte, pek çok mevzuatla da ilgili ve ilişkili olmaktadır.

Tebligat Adresi Ne Demektir?

E-Tebligat adresi, PTT tarafından gerçek kişiler için kimlik bilgileri; tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri esas alınarak tek ve benzersiz şekilde oluşturulmaktadır. E-Tebligat adresi, UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir ve ücretli değildir. 

Tebliğ Nasıl Yapılır?

Tebligatın nasıl yapılacağı, 7201 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddelere göre tebliğ, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya yetkili/görevli memurlar tarafından yapılmakta; istisna veya acil durumlarda bizzat memur aracılığıyla da yapılmaktadır.

Kimlere Tebliğ Yapılabilir?

Aynı şekilde tebligatın kimlere yapılabileceği, 7201 Sayılı Kanunda belirtilmiştir. Normal şartlar içerisinde tebliğ, bizzat muhataba yapılmalıdır. Tebliğ, muhatabın kural olarak bilinen en son adresine yapılmalıdır. Eğer tebliğ muhatabın en son kayıtlı adresine gönderildiğinde ulaşmadıysa ve bu adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılırsa muhatabın mernis adresine yapılması gerekmektedir. İlgilinin kabul etmesi halinde tebliğ her yerde yapılabilir.

21/2 Tebligat Nedir?

Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesinde “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” ibaresi yer almaktadır. Bu ibareye göre uygulamada 21/2 tebligat olarak bilinen tebligat usulü, muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması halidir. 21/2 tebligat usulü doğru biçimde uygulanmadığı takdirde usulsüz tebligat hali söz konusu olacaktır. Bu yüzden somut olayda 21/2 tebligat şartlarının irdelenmesi oldukça önemlidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!