Tevkifatlı Fatura Nedir? Tevkifat Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Tevkifatlı fatura, hesaplanan KDV miktarının satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi ve ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu yarı yarıya hem alıcıda hem de satıcıda olmaktadır.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Tevkifat Hesaplama Nedir ?

Tevkifat, maddi(para) konudaki kesintiler anlamına gelmektedir. Tevkifatın normal ya da irsaliyeli faturadan hiçbir farkı yoktur. Devlet, KDV’yi tek başına satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürüp ödemeyi garantilemektedir. Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere iki çeşit tevkifat vardır. Gelir Vergisi Tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranlarda yapılan kesintidir. Gelir Vergisi Tevkifatı oranları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alır. KDV Tevkifatı ise Kanunda belirli malların alım ve satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenmiş oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifatlı fatura ise fatura üzerindeki verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşılmasıdır. Tevkifatlı fatura, normal ya da irsaliyeli faturayla aynı niteliklere sahiptir.

Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da vergi alınmasıdır. Gelir vergisi tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden bu yasadaki kesintilerdir.

Tevkifat para konusunda kesintiler anlamına gelmektedir. Tevkifatlı fatura ise normal veya irsaliyeli faturadan farklı değildir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturayı diğer faturalardan ayıran tek özellik, faturada geçen vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek her iki tarafında vergiye tabii olmasıdır. Tevkifatlar kendi içinde Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen orana göre gelir vergisine kesinti uygulanır. Bu kesintiye gelir vergisi tevkifatı denir. Diğer bir tevkifat türü ise KDV tevkifatıdır. Mal alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, alıcılardan bazen tamamı bazen ise kanunda belirlenen oranda kesinti yapıldıktan sonra satıcıya değil de vergi dairesine ödenmesidir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura, hesaplanan KDV miktarının satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi ve ikisindende alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu yarı yarıya hem alıcıda hem de satıcı da olmaktadır. Örneğin, 1000 TL tutarlı bir satış faturasında, faturaya %18oranında KDV eklendiğinde ve faturanın KDV tutarı 180 TL olmakta ve genel toplam ise 1180 TL olur. Böylece satışı olarak 180TL katma değer vergisi ödenmemektedir. Eğer tevkifat ver ise ve kullanılan tevkifat oranı 5/10 ise180TL’lik KDV tutarıının 5/10'u yani yarısı 90₺ eder. Bu durumda 90₺’lik bukısım tevkif edilir ve ödenmesi konusundaki sorumluluk bizden alıcıya geçer. Artık 90₺'lik sorumluluk bizim, kalan 90₺'lik sorumluluk da alıcınındır.Faturanıngenel toplamı, bizim için 1180₺'den 1090₺'ye inecektir. 

Tevkifat oranı önceden tanımlıdır ve 5/10, 9/10 gibi oranlar kullanılabilir. Eğer alıcı tevkifatlı satış faturası düzenlenmesini talep ederse tevkifat oranını da belirtebilir. Bu süreçte mali müşavire danışılabilir.

Tevkifat hesabı için https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/KDV-Tevkifat-Hesaplama veya https://kdv-tevkifati.hesaplama.net/ sitelerinden yararlanabilirsiniz.

Kimler Tevkifat Yapar?

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, bankalar, kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar vs. tevkifat yapmaktadır.

Tevkifat Hangi İşlemlerde Uygulanır?

Tevkifatlı fatura, her ürün ve hizmet satışında uygulanmamaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanabilir. Tevkifat uygulanabilen hizmetleri:

Kısmi Tevkifat Uygulamasına Tabi Olan Hizmetler ve KDV Tevkifatı Oranları

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere :

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 oranında KDV tevkifatı,

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler  9/10 oranında KDV tevkifatı,

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 oranında KDV tevkifatı,

İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 oranında KDV tevkifatı,

uygulanmaktadır.

KolayBi' Ön Muhasebe Programında Tevkifatlı Fatura Oluşturma

KolayBi' arayüzünde "Satış Yönetimi" kısmından Satış Faturaları, Satış İrsaliyeleri, Sipariş veya Satış proforması oluştururken "+Tevkifat Ekle" butonundan tevkifatlı faturanızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı