Basit Usulde Vergilendirme Nedir ? Avantajları ve Şartları Nedir ?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir ?

Basit usulde vergilendirme; bir hesap dönemini sürecinde kazanılan gelir-giderler ve satılan ürünün alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanır. Diğer bir deyişle, basit usulde vergilendirme bir grupta yer alan vergi mükellefinin bir hesap dönemi içinde elde ettiği hasılat ile alış-satışı gerçekleşen malların alış bedellerinin toplamı arasındaki farka uygulanır. Gerçek usule tabi olan mükellefler; gelir vergisi, stopaj vergisi ve KDV öderken basit usule tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergilerini ödemektedir. İki usulde de ödenecek vergi tutarı, elde edilmiş kazanca göre belirlenir.

Gelir vergisine tabi olan ticaret erbaplarının kazançları, tespit usulü açısından ikiye ayrılır:

 1. Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
 2. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Basit usulde vergilendirme kapsamındaki mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz.
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez.
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Basit Usulde Vergi̇lendi̇rmeye Tabi̇ Olmanın Şartları Nelerdır?

Basit usulde vergilendirmeden yararlanmak için, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genel ve özel şartları yerine getirmek gerekir. Ek olarak basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerin ticari kazançları tespit edildiği zaman amortismana kadar iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmamaktadır. Sırasıyla basit usulde vergilendirmenin genel ve özel şartları aşağıda açıklanmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Genel Şartları:

 • Kendi işini yapan bir patronun işlerini yardımcılarına yaptırması ve zorunlu olmadıkça işinin başında bulunmaması
 • İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli eğer kiralanmış olması durumundaysa yıllık kira bedelinin toplam büyükşehir belediye sınırları içerisinde 11.000 TL’yi, diğer yerlerde de 7.000 TL’yi aşmamak.
 • Ticari, mesleki veya zirai faaliyetler sebebiyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Özel Şartları:

 • 2021 takvim yılı için 1 numaralı bentte kişilerin satın aldıkları malları olması veya satış yapmaları halinde yıllık alım tutarının 150.000TL’yi ve yıllık satış tutarının 240.000 TL’yi geçmemesi gerekir.
 • 2 numaralı bentte basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım harici işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirmelerinin sınırı 76.000 TL’dir.
 • 3 numaralı bent için basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alım satım ve diğer işlerin beraber yapılması durumunda (yıllık satış + iş hasılatı), gerçek usulde vergilendirmelerinin sınırının 150.000 TL olması.

Basit Usulde Vergilendirmeden Kimler Faydalanamaz?

 • Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar.
 • Kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece taahhütte bulunanlar. 
 • Sigorta prodüktörleri. 
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler. 
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayı başılar hariç). 
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler. 
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç). 
 • Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit Usul Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Basit usul vergilendirmesine tabi olan mükellefler, 2020 yılına ait kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında defter-beyan sistemi üzerinden verecektir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin 1.taksiti 1 Şubat-2 Mart tarihleri arasında; 2.taksiti ise 1-30 Haziran arasında ödenecektir.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Sonrasında avantajlı KolayBi’ üyelikleriyle işletmenizi büyütmeye devam edin.