Muhasebe Nedir? Muhasebenin Tanımı ve Muhasebe Fonksiyonları

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı

Muhasebe Nedir
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
December 9, 2017
Güncelleme Tarihi:
18/10/2023
0 dk

Muhasebe Nedir? 

Muhasebe, ekonomik faaliyetler yürüten tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bilim dalıdır. Muhasebe tanımını tam anlamıyla anlamak için tanımını bilmek tek başına yeterli olmayabilir. Bu bilimin temel terimlerini ve görevlerini de bilmek gereklidir.

Ön muhasebe süreçlerini detaylıca ele aldığımız ve muhasebe arasındaki farklarıa değindimiz Ön Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe Nasıl Yapılır? blog içeriğimiz ile konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Muhasebe Yönetiminin Amacı Nelerdir?

Muhasebe, bir işletmenin finansal verilerini kayıt altına almak, bu verileri raporlamak için kullanılan bir finansal süreçler bütünüdür. Muhasebe yönetimi ile, bir işyerinin ekonomik durumunu ve performansını ölçmek, gerekli mevzuatlar bağlamında vergi beyannameleri hazırlamak ve bunları ilgili otoritelere sunmak, gerekli durumlarda mali tablolar hazırlamak ve mevzuatsal zorunlulukları yerine getirmek için yürütülen finansal süreçlerin bütünüdür.

Muhasebe, bir işletmenin gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını ve sermayesini kaydederek bu kayıtları tablolaştırmaya yardımcı olur. Bu finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu ve cari akışı tablosu gibi farklı türlerde olabilir. Bu verilerle, işletmenin finansal durumu kayıt altına alınması, işletmenin ekonomik sürdürülebilirliği için önem taşımaktadır.

Muhasebeci, çeşitli vergi beyannamelerini hazırlamak ve bunları zamanında ilgili vergi dairelerine ileterek işletmenin yasal mevzuatları yerine getirmesini sağlamaktadır. Verilmesi zorunlu beyannamelerin zamanında ilgili otoritelere sunulmaması, çeşitli vergi cezalarına sebebiyet neden olmaktadır. Bu nedenle ilgili vergisel süreçlerin takibiyle birlikte dönemsel olarak verilmesi gereken beyannamelerin hazırlanması ve sunulması, işletmeler için büyük önem taşımaktadır.

Yasal süreçlerin takibi noktasında muhasebe, vergi ziyaı ve cezalarından etkilenmemek için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle işletmenin muhasebesini tutan muhasebecinin süreçleri yakından takip etmesi gerekmektedir.

Muhasebe Türleri Nelerdir?

İşletmelerin finansal durumlarını ve işlemlerini kayıt altına alma, raporlama ve analiz etmede önemli bir yere sahip olan muhasebe, farklı türlerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan başlılacaları; 

Finansal Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Bütçe / Maliyet Muhasebesi
Adli Muhasebe
Çevresel Muhasebe
Vergi Muhasebesi
Denetim Muhasebesi,

İşletme ve Muhasebe Sistemi Nedir?

İşletmeler, belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler ticari faaliyetler güden organizasyonlar olabildikleri gibi, kar amacı gütmeyen kurumlar da olabilmektedirler. İşletmeler amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine göre farklı şekilde sınıflandırılırlar. Bunlar genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

İşletme yönetiminde muhasebe süreçleri, bir işletmenin finansal faaliyetlerini sürdürmek ve ilgili verileri kaydetmek için kullanılan bir finansal yönetim işlemi olarak ifade edilebilir. İşletmelerin ekonomik durumlarını raporlamak, yasal mevzuatlar çerçevesinde vergi beyannameleri hazırlamak, mali tablolar oluşturmak ve yasal gereksinimleri yerine getirmek için işletmeler, muhasebeye ihtiyaçları duymaktadır.

Muhasebe sistemi, işletmenin finansal verilerininin yönetimi için kullanılan finansal süreçlerbütünüdür. İşletmeler, muhasebe yoluyla finansal verilerini kayıt altında tutar ve bunları gelir-gider tabloları şeklinde gerektiğinde rapor eder. Bu finansal tablolar, işletmenin finansal özetini ve sürdürülebilirlik noktasında performansını analiz etmek için kullanılır.

Muhasebenin işlevleri yerine getiren sistem temelde kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana fonksiyon altında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyonlara yakından bakarsak; 

1) Kaydetme Fonksiyonu

Mali değer taşıyan belgelerin muhasebe sistemine ya da defterine kayıt edilmesi aşamasıdır. Sistem yönetiminin en önemli ve ilk fonksiyonudur. İşlemlerin kayıtları doğru ve düzgün tutulmadığında diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmayacaktır. Doğru oluşturan kayıtlar her zaman temelde diğer fonksiyonlarında doğru tetiklenmesini sağlayacaktır.

Muhasebe yönetiminde kaydetme fonksiyonu, her bir mali süreci eks,ksiz bir şekilde kayıt altına alarak kayıtların net bir şekilde oluşmasına yardımcı olur. Kaydedilen bu mali veriler; işletmenin gelir, gider, mevcut varlıklar ve borçlarını gösterir. Buradaki kayıtların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, işletmenin finansal sürdürülebilirliğini artırırken, raporlarının doğru bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.

Muhasebe Nedir
KolayBi'yi 14 Gün Boyunca Ücretsiz Deneyin!

2) Sınıflandırma Fonksiyonu

Muhasebede süreçlerinde sınıflandırma fonksiyonu, işletmenin finansal süreçlerinde kayıt altına alınan işlemlerin tür ve sınıflarına göre belirli bir düzen içinde kategorilendirilmesi işlemidir.

Böylece, finansal kayıtların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve finansal verilerin etkili bir biçimde yönetilmesini amaçlanır. Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip nitelikleri temel alınarak gruplara ayrılır. Sınıflandırma fonksiyonunun temel amacı farklı nitelikteki ve mali işlemlerin birbirine karışmadan farklı kategorielrde incelenebilmesini sağlar.

3) Özetleme Fonksiyonu

Önceden sınıflandırma yaptığımız işlemlerin dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için yapılan özet çalışmasıdır. İşlemin temel amacı işletmelerin yapmış olduğu yüzlerce işlemin dönem sonunda takip edilmesini kolaylaştırmaktır. Özetleme fonksiyonu işletmelerin ne kadar geçmişini gösterse de geleceğine ışık tutacak verileri de içermektedir.

4) Raporlama Fonksiyonu

Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen mali işlemlerin tablolar aracılığı ile yorumlanmasına raporlama denir. Bu aşama muhasebe sisteminin en son aşamasıdır ve kaydetme fonksiyonun kadar önemlidir. Doğru ve düzenli kayıtlar her zaman işletmeler için doğru raporlama sonucu verir. Raporlarda işletmelerin her türlü mali sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletmenin geleceğine dair karar vermesi ve yeni kararlar alması raporlama fonksiyonuna bağlıdır.

Muhasebe, işletmelerin yasal mevzuatlara uygun hareket edebilmesi için elzem bir işlemdir. Bu sayede, işletmelerin ekonomik devamlılıkları sağlanarak finansal durumun kayıt altına alınması, beyannamelerin eksiksiz hazırlanması, ilgili mevzuatların takibi ve bu süreçlere eksiksiz uyulması için oldukta gerekli bir finansal yönetim sürecidir.

Siz de işletmenizi büyütürken, KolayBi' Ön Muhasebe sayesinde cari hesap takibinden, gelir gider takibine, stok yönetiminden e-fatura entegrasyonuna kadar onlarca özelliği 7 gün boyunca ücretsiz şekilde kullanabilir, ön muhasebe işlemlerinizde rahat edebilirsiniz. İşletmenizi dijitalleştirmeye şimdi başlayın!

No items found.

Muhasebe Nedir? Muhasebenin Tanımı ve Muhasebe Fonksiyonları

Ertuğrul Karakaş

İçerik Yazarı