Müteselsil kefalet nedir? Kefalet senedi ne işe yarar ?

Eğer bir kefil, kefalet sözleşmesinde müteselsil kefil olmuşsa; asıl borçlunun borcunu ödemede gecikmesi, alacaklı tarafından borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçlüğü içinde olması halinde alacaklı doğrudan kefile karşı icra takibi başlatabilir.

İçerik Üreticisi
Pelin Çaltılıoğlu
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Borçlunun borcunu ödememesi halinde sorumluluğu alacaklı lehine kabul eden kişiye kefil denir. Kefalet ise kefilin borçlu için ödemeyi yapmaması halinde doğan sorumluluğu kabul ettiğini gösteren sözleşmeye verilen addır. Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir ve kefil, asıl borçlunun borcunu alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak üstlenmektedir. Kanunen geçerli olan bir borç için kefalet sözleşmesi hazırlanmalıdır. Kefalet sözleşmesi için kefil olacak bir kişinin evli olması halinde kefilin eşinin ve borçlunun eşinin de rızası alınmalıdır. Kanunda belirtildiği şartlara uymayan veya eşinden rızası olmayan borçlu için kefalet sözleşmeleri hukuken geçerli sayılmaz. Eğer birden fazla borç varsa tek bir kefalet sözleşmesi hazırlanamaz, her borç için ayrı ayrı kefalet sözleşmeleri hazırlanmalıdır.

Müteselsil Kefalet Nedir?

Eğer bir kefil, kefalet sözleşmesinde müteselsil kefil olmuşsa; asıl borçlunun borcunu ödemede gecikmesi, alacaklı tarafından borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçlüğü içinde olması halinde alacaklı doğrudan kefile karşı icra takibi başlatabilir. Borçlunun ipoteği olsa dahi alacaklı dilerse müteselsil olarak kefil olmuş kişiyi takip edebilecektir.

Konu ile ilgili içerik: Müteselsil Sorumluluk Nedir? Müteselsil Kefillik Ne Zaman Biter?

KGF Kefalet Komisyonu Nedir?

KGF,kurum tarafından anlaşmalı bankalardan kredi çekmek için belirli durumlarharicinde çıkabilecek sorunları çözmek için en fazla %80 oranında kefaletsağlayan kurumdur. Bankalardan kredi kullanabilmek için bazı şartlara uygunolmak gerekir. Bu şartların ilki KKB kredi notu değerinizin risk içeren bölgedeyer almamasıdır. Bu şart, KOBİ dahil olarak tüm çiftçilerimiz ve memur/amirkesimi için de dahildir. Fakat üretime katkı sağlayan esnaf veya çiftçiyseniz,kredi notu skorunuz düşük olsa da KGF(Kredi Garanti Fonu) desteği ile ihtiyaçduyduğunuz finansmana erişim sağlayabilirsiniz. KGF’den yararlanmak için işletmeniz:

  1. Devlete geçmiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması durumunda,
  2. İflas bildirimini yapmamışsanız,
  3. Bankalarca icra mahkemelerince bir davanız olmaması durumunda,
  4. Başvuru yaptığınız tarih itibarı ile erkek iseniz 1 kadın girişimci iseniz de en az 2sene işletme faaliyetlerinde bulunmamanız halindeyse KGF kefaletine başvurabilirsiniz. 

Kefalet Senedi Nedir?

Kefalet senedi, kefalet sigortası kapsamında verilen, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen ve geçici veya kesin teminat olarak sunulabilen belgelerdir. Kefalet sigortası; sigorta ettiren, sigortacı ve lehtar olarak üç taraflı ilişkiden oluşur. Kefalet sigortası sözleşmesinin kurulmasıyla iki aşama oluşur: İlk aşamada borçlu ile sigortacı arasında bir çerçeve sözleşme akdedilir ve borçlunun doğmuş ya da doğması muhtemel borçları için teminat sağlanır. İkinci aşamadaysa bu sözleşme istinaden sigortacını düzenlediği kefalet senedi alacaklıya verilir.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi; borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal işlev niteliğindedir.

Adi Kefalet Nedir?

Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak aşağıdaki hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

- Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin acizbelgesi alınması

- Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkansız halegelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi

- Borçlunun iflasına karar verilmesi

- Borçluya konkordato mehli verilmiş olması.

Alacak kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinlegüvenceye alınmışsa adi kefalette değil, alacağın önceki rehin konusundanalınmasını isteyebilir. Fakat borçlunun iflasına veya kendisine konkordatomehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz. Sadece açığınkapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin acizbelgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye’de takibatınimkansız hale gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudandoğruya kefile başvurabilir. Sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asılborçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi, Türkiye’deki esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetlerine destek olmak için Halk Bankası işbirliğinde esnaf ve sanatkârlara düşük faizli kredi kullanma imkanı tanıyan bir devlet politikasıdır. Esnaf kefalet kredisi almak için gerekli şartlar:
1. En az 1 yıl boyunca esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı faaliyette bulunan esnaf veya sanatkâr olmak,
2. Birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak,
3. İş ya da ikamet adresinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması gerekmektedir.

Pelin Çaltılıoğlu
KolayBi' Product Marketing