Müteselsil Sorumluluk Nedir? Müteselsil Kefillik Ne Zaman Biter?

Müteselsil sorumluluk borçların tamamından sorumlu olmak demektir. Müteselsil sorumluluk olması için alacaklı ve en az iki borçlu olmalıdır.

İçerik Üreticisi
Pelin Çaltılıoğlu
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Müteselsil, kelimesinin kökeni Arapçadan gelmekte ve “zincirleme, birbirini takip eden” anlamına gelmektedir. Müteselsil borç, birden fazla borçlunun her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç olarak tanımlanabilir.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil sorumluluk ise borçların tamamından sorumlu olmak demektir. Müteselsil sorumluluk, birden fazla kişinin bir borç veya zararın tamamının zincirleme ödenmesi halinde tek bir kişinin tüm borç veya zararı ödemesi anlamına gelir. Eğer birden fazla kişi için sadece müteselsil sorumluluk kararı verildiyse alacaklı kişinin, borcun tamamı için borçlular arasından seçmiş olduğu bir tanesine müracaat etme hakkı bulunmaktadır. Ancak mevzuatın belirlediği şartların tamamını yerine getiren kişi ve kurumlar bir borcun tamamından sorumlu tutulabilir. Böylece müteselsil sorumluluk sayesinde alacaklılar güvence altına alınmaktadır. Örnek verirsek, dört borçlu varsa ve toplam borç 4 TL ise alacaklı kişi, borçlular arasından seçtiği bir borçluya müracaat edebilir. Bunun sonucunda da 4 TL’nin tamamını seçmiş olduğu borçludan isteyerek borcunu tahsil edebilmektedir.

Müteselsil sorumluluk olması için bir alacaklı ve en az iki borçlu olmalıdır. Eğer iki veya daha fazla sayıda borçlunun aynı kişi ya da kuruma borcu varsa, sözleşmeye müteselsil sorumluluk maddesi eklenebilmektedir.    

Müteselsil Kefil Nedir?

Müteselsil kefil, bir borcun ödenmemesi durumunda, borcu asıl borçlu yerine ödemek zorunda olan kefil için verilen addır. Müteselsil kefili, tıpkı bir borçlu gibi borcun ödenmesi sorumluluğunu alan kişidir. Müteselsil kefalette borçlulardan birisi, kendi payına düşen meblağdan fazla ödeme yaparsa alacaklıya halef olmaktadır. Böylece payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilmektedir. Müteselsilen borçlu olmak istemeyen kişiler gerçek ve tüzel kişilerle bunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamalıdır. Sözleşmede müteselsil sorumluluk maddesi var ise, alacaklı için bu hak kendiliğinden doğar. 

Müteselsil Sorumluluk İle Müşterek Sorumluluk Arasındaki Fark Nedir?

Müteselsil sorumluluk bir borcun tamamından birden fazla borçlunun ayrı ayrı sorumlu olmasıdır. Diğer yandan müşterek sorumlulukta ise, birden fazla borçlunun borcun tamamından değil belli bir payından sorumlu olmaktadır. Yani, müşterek sorumlulukta borçlular sadece borcun bir kısmından sorumludur.

Müteselsil Kefillik Ne Zaman Sona Erer?

Türk Borçlar Kanunu’nun madde 598/3 düzenlemesi “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar” şeklindedir. Bu düzenleme ile gerçek kişi kefiller için kefalet sözleşmesinin imza tarihinden 10 yılın sonuna kadarki süreçte kefildir. 10 yılın sonunda kefillik ortadan kalkmaktadır. Henüz oluşmamış bir borç için kefalet verilmesinde de bir değişik durum oluşmamaktadır, esas borç henüz doğmamış olsa da gerçek kişi kefil sorumluluktan kurtulacaktır.

Müteselsil Alacaklılık Nedir?

Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. Alacaklılardan birinin veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Mutabakat Nedir? e-Mutabakat Nasıl Yapılır?

e-Ticaret Nedir? Vergileri Nelerdir?

Tediye Makbuzu Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Pelin Çaltılıoğlu
KolayBi' Product Marketing