Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir ? KKEG Hangileridir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyecek giderlerdir.

İçerik Üreticisi
Ertuğrul Karakaş
Tahmini Okuma Süresi
{Reading Time}
 dakika

Firma sahipleri ticari kazancı doğru saptamak için gelir ve giderlerini hatasız bir şekilde hesaplamalıdır. Hangi giderlerin gelirden düşürüleceği, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 41 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun“ İndirilecek Giderler” ve Gelir Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlığı altında açıklanmıştır. Bu başlıklarda “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” de açıklanmıştır. KKEG, firmanın faaliyet alanına ve hacmine göre değişiklik gösterebilir.

cheklist'in önünde duran bir kişi çizim

Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyecek giderlerdir.  Yani, ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde vergi kanunlarının indirilmesine müsaade etmedikleri ödemeler, vergi uygulamasında "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak adlandırılmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının doğru olarak tespit edilmesi açısından asıl önemli olan, mükelleflerin beyannamelerini verirken KKEG olarak adlandırılan ödemeleri ticari kazançtan veya kurum kazancından indirmemeleridir. Eğer bu mahiyetteki ödemeler, seçilen muhasebe yöntemi gereğince yıl boyunca kayıtlara intikal ettirilmemişse KKEG olarak adlandırılan ödemelerin beyanname verme aşamasında ticari kazanca veya kurum kazancına (vergi matrahına) ilave edilmesine gerek bulunmamaktadır. Kanunen kabul edilmeyen giderler, hem Gelir Vergisi mükelleflerince hem de Kurumlar Vergisi mükelleflerince bu kanunlara uygun şekilde hesaplanmalıdır. Gelir Vergisi mükellefleri, 231 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘İndirilecek Giderler’ ve ‘Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler’ başlıklarında yer alan maddelerin hükümlerini dikkate almalıdır. Kurum Vergisi mükellefleri ise bu hükümlere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘Diğer İndirimler’ başlığında yer alan hükümleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler, GVK’de yer alan maddelerde, vergi mükelleflerinin birtakım harcamalarını gider olarak sunabileceği yazılmıştır. Bu doğrultuda firmalarınher harcamalarını gider olarak göstermesi mümkün değildir. GVK tarafınca kanunen kabul edilmeyen harcamalar aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu maddelerince, KKEG kabul edilen giderler aşağıdaki gibidir:

Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilenlerin dışında, KKEG olarak farklı giderler de bulunmaktadır. Bu giderlerin KKEG olduğuna, Vergi hukukunun genel ilkelerine aykırı olması veya diğer yasa hükümlerine ters düşmesi durumunda karar verilir. Bu bakımdan KKEG kapsamında:

Ertuğrul Karakaş
KolayBi' İçerik Yazarı