Komandit Şirket Nedir ? Komandit Şirket Nasıl Kurulur ?

Reading Time: 3 minutes

Komandit şirket, ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi, iki veya ikiden fazla kişinin bir sözleşme esasında müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacı ile kurulan şirkettir. Diğer yandan komandit şirket, tüzel kişiliğe sahip olan ve hak ehliyeti olan fakat bu hak ehliyeti tüzel işletme konusu ile sınırlı olan işletmedir. Komandit şirkette şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamıştır fakat bir kısım ortakların sorumlulukları bir miktar sınırlandırılmıştır.

Komandit şirketler:

 • Şirketten alacaklı olan kişilere karşı şirket ortaklarının sınırlandığı,
 • Bu alacaklara karşı bazı şirket ortaklarının sorumluluklarının bir miktar sınırlandığı,
 • Hak ehliyeti işletme konusunda sınırlanmış olan işletmelerdir.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

İki tür komandit şirket vardır, bunlar: Adi komandit şirketler ve sermaye paylara bölünen komandit şirketledir. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 243. maddesinde de belirtilen komanditer şirketler için sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandit, sorumluluğu sınırlı olan ortaklara ise komanditer denir. Komanditer ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilir ancak komandite ortak, yalnızca gerçek kişilerden oluşur. Komandit şirketlerde anonim şirketlerde olduğu gibi yönetim ve denetim kurulları bulunmakta; ortak sayıları beşten az olamamakta ve ortaklardan en az biri komandite ortak olma zorunluluğu bulunmaktadır. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Adi komandit şirket, ticari unvan adı altında işletme amacı güdülerek kurulan ve şirketin alacaklılarına karşı ortaklardan birinin veya birkaçının sorumluluğu sınırlı, diğer ortakların ise sorumluluğu belli bir sermayeyle sınırlandırılmış şirkettir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortakları arasında bulunan kişilerin bir veya birden fazlasının şirket alacaklılarına karşı kolektif bir şirket ortağı olduğu ve diğer ortakların ise anonim şirket pay sahibi olduğu komandit şirket türüdür.

Komandit Şirketlerin Özellikleri Nedir? 

Komandit şirketler:

 • Ortak olan kişilerin bir kısmının sorumluluğu sınırlıdır.
 • Ortakların bir kısmının sorumluluğu ise sınırsızdır.
 • Ticaret ile uğraşmak istemeyen fakat yatırımcı olmak isteyen kişilerin kolayca kazanç elde etmesine olanak sağlamaktadır.
 • Komandit şirketler sayesinde ticari faaliyet yürütmek için yeterli sermayesi olmayan kişiler de ticari faaliyetlere katılabilmektedir.
 • Denetim ve Yönetim kurulları bulunmaktadır.
 • Ortak sayılarının en az beş olması gerekmektedir.
 • Ortaklarından en az birinin komandite yani sorumluluğu sınırsız gerçek kişi olması gerekmektedir.

Komandit Şirketlerin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Komandit şirket kurmak için firmaların belirli evraklar ile komandit şirket açma başvurusu yapması gerekir. Komandit şirket kuruluş aşamasında firmalardan istenen belgeler şunlardır:

 • Ticaret sicil memurluğuna verilecek belgeler,
 • Kanuni defterler,
 • Vergi dairesine verilecek evraklar,
 • Bu belgeleri toplayanlar komandit şirket kuruluş aşamalarını tamamlamak zorundadır.

Komandit şirket kuruluşunda ticaret sicil memurluğuna verilecek belgeler şunlardır:

 • Dilekçe ( Komandit şirket kurmak isteyen yetkililer tarafından imzalanmalı ve ek olarak yetkililerin adı belirtilmelidir. )
 • Sözleşme ( Noter onaylı olması gerekmektedir. Genellikle 2 tane istenmektedir)
 • Komandit veya kolektif şirkete ortak olacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi ( noter ya da muhtar onaylı olmalıdır.)
 • Taahhütname ( Ticaret sicil memurluğundan temin edilmektedir.)
 • İmza yetkisi verilen kişinin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi
 • Merkez Bankası’na yatırılan sermayenin fotokopisi ( %0,2 oranında olmalı ve tüketiciyi koruma fonuna yatırılmalıdır. )

Komandit Şirket Kuruluş Aşamasında Kanuni Defter Nedir?

Ek olarak komandit şirketin kuruluş aşamasında kanuni defterlerin tamamlanması gerekir. Kanuni defterler, komandit şirketin tutmasının zorunlu olduğu defterdir. Bu defterleri kırtasiyeden temin edebilirsiniz ve noterden tasdik etmelisiniz. İstenen kanuni defterler aşağıdaki gibidir:

 • Yevmiye
 • Pay
 • Envanter
 • Defteri Kebir
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri.

Komandit Şirket Kurulumu Esnasında Vergi Dairesine Hangi Belgeler Verilmeli?

Komandit şirket kurulumu esnasında vergi dairesine verilecek olan belgeler ise şunlardır;

 • Matbu Dilekçe
 • İmza sirküleri
 • Kontrat fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh bilgileri

Bu belgeler tamamlandıktan sonra komandit şirket kurmak için müracaat edilebilir. Ardından firmanız için yazar kasa levhası alma, ticari odası kaydı, sanayi odası kaydı, esnaf ve sanatkârlar odası kaydı gibi oda kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekir. Hangi odaya kaydolacağınız iş faaliyetinize göre değişiklik göstereceği için bunu kuruluş aşamasında kuruluş işlemlerinizi tamamlayacak muhasebeciniz ile görüşmeniz oldukça önemlidir. Oda kayıtlarını tamamlayan firmalar SGK işlemlerini tamamlamalı ve sonrasında işe giriş bildirgelerini vermelidir.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!