Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı

 Fatura Türleri Nelerdir?
Muhasebe
Yayımlanma Tarihi:
July 20, 2020
Güncelleme Tarihi:
0 dk

Fatura Türleri Nelerdir?

Fatura, verilen hizmet veya yapılan iş karşılığında müşterinin ödemesi gereken tutarı gösteren ve zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belgeye denir.  Fatura türleri yapılacak olan alım satıma, işlem yapılan kuruma göre değişebilir. Fatura türlerini işlem amacına, vergilendirmeye, ödeme zamanına ve gönderim yöntemine bağlı olarak gruplayabiliriz.

İşlem amacına bağlı fatura türleri şunlardır:

Satış Faturası Nedir?

Bir ürün/hizmet alışverişi esnasında satıcı tarafından düzenlenen satış faturasıı, satılan bir mal veya hizmetin karşılığında düzenlenen fatura türüdür. Bu sayede yapılan satış belgelenerek yasallaştırılmış olur. Satış faturasında satılan malın; ismi, cinsi, birim fiyatı, toplam bedeli gibi bilgiler bulunmaktadır.

Satış Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler

 • Faturanın seri ve sıra numarası
 • Faturanın düzenlenme tarihi
 • Firma ticari unvanı
 • Firma adresi
 • Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • Hizmet veya ürünün adı, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Satılan hizmetin veya ürünün teslim tarihi ve irsaliye numarası

İrsaliyeli Fatura Nedir?

Satış faturası ve sevk irsaliyesi değeri taşıyan belgeye İrsaliyeli Fatura denir. İrsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi, sıklıkla karışırılan kavramlardır. İrsaliyeli Fatura ve Sevk Faturası Nedir? Nasıl Hazırlanır adlı blog içeriğimizle, bu kafa karışıklığını ortadan kaldırırken, iki belgenin de ne işe yaradığını detaylıca anlattığımız blog içeriğimize göz atabilirsiniz.

İrsaliyeli Faturada Bulunması Gereken Bilgiler

 • İrsaliyeli Fatura ibaresi
 • İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın/hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Malın/hizmetin nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • İrsaliyeli faturanın seri ve sıra numarası
 • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası 

Proforma Fatura Nedir?

Proforma fatura, alıcıya düzenlenecek olan faturanın mali yükümlülüğü bulunmayan ön faturasıdır, teklif faturası da denilebilir. Proforma fatura ile ilgili olarak kaleme aldığımız blog içeriğimiz ile konu hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Proforma Faturada Bulunması Gereken Bilgiler

 • Proforma Fatura ibaresi
 • Faturanın tarihi
 • Mal veya hizmet cinsi
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı
 • Satıcının ve alıcının ismi, unvanı, adresleri
 • Ödeme şekli
 • Düzenleyenin imzası 
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı
 • Sevkiyatın şekli
 • Teslim şekli

İade Faturası Nedir?

İade faturası, alıcının satın aldığı malı iade etmesi durumunda düzenlenen yasal bir belgedir. Ürünü satın alan kişi satın aldığı bir ürünü, ürünlerin bir kısmını veya hepsini iade etme hakkına sahiptir. İade edilen ürün ve oranı esas alınarak iade faturası kesilir.

İlgili içerik: İade faturası nedir? Nasıl düzenlenir?

İade Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler

 • 'İade Faturasıdır' ibaresi
 • Satış faturasındaki seri numarası ve tarihi
 • İade edilen malın miktarı, birim bedeli ve toplam bedeli

Vergilendirmeye bağlı fatura çeşidini tevkifatlı fatura, ÖİV'li fatura, ÖTV'li fatura ve stopajlı fatura oluşturur.

Vergilendirmeye bağlı fatura türleri şunlardır:

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura, faturaya işlenen KDV'nin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınan fatura türüdür.

Tevkifat faturası düzenlenen kuruluşlar:

 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar
 • Bankalar ve özel finans kurumları

Tevkifat yapılabilecek bazı hizmetler: 

 • Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat
 • Bakım ve onarım hizmetleri
 • Yemek servisi
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri

ÖTV'li Fatura Nedir?

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15. maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.  ÖTV ile ilgili kaleme aldığımız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir? Hangi ürünlere uygulanır? içeriğimiz ile kou ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖİV'li Fatura Nedir?

Mobil bilişim hizmetlerine uygulanan vergi ÖİV (Özel İletişim Vergisi)'dir. GSM operatörlerinin kestikleri faturalar üzerine yansıyan vergi özel iletişim vergisidir.

Stopajlı Fatura Nedir?

Stopaj, hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. 

Stopaj vergisinin amacı vergilerin tahsilinin kolaylaştırılması ve düşük tutarlı matrahların da vergilendirilmesinin yapılmasıdır. Stopajlı fatura keserken, stopaj hesaplaması yapmak için Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır? adlı içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

Hangi Ödemelerde Stopaj Kesilmesi Gerekir?

 • Serbest meslek ödemeleri
 • Gider pusulası
 • Personele yapılan ücret ödemesi
 • Kira ödemesi
 • Kar payları
Ödeme zamanına bağlı fatura türleri şunlardır:

Açık Fatura  Nedir?

Açık fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen fatura türüdür.

Açık fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın üst kısmına basar.

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini, faturanın düzenlendiği anda ödemesi durumunda düzenlenen faturadır.

Kapalı fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın alt kısmına basar.

Açık Fatura ve Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir? içeriğimiz ile hem açık fatura hem de kapalı fatura türleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Basılı Fatura Nedir?

Faturanın matbaada basılmış halidir. Matbu fatura olarak da bilinir.

Dijital Fatura  Nedir?

Elektornik fatura veya dijital fatura, kağıt faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.  Basılı fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-fatura elektronik ortamda hazırlanarak ilgili kişilere gönderilen, içerisinde satılan ürünün; ismi, cinsi, miktarı, birim tutarı, düzenlenme tarihi yer alan fatura türüdür.

e-Fatura konusunda ayrıntılı bilgiye A'dan Z'ye e-Fatura Rehberi içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv, GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi, korunması ve raporlanmasını kapsar. e-Arşiv fatura, elektronik fatura uygulaması kapsamı dışında kalan kurum ve kişi arasındaki kağıt fatura işlemleri ve saklanmasının elektronik ortamda yapıldığı fatura türüdür. E-Arşiv fatura kesmek ve e-arşiv başvurusu yapabilmek için e-Arşiv Nedir? e-Arşiv Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır? adlı içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GİB Portal hesabınızı KolayBi'ye entegre ederek, yerinizden kalkmadan e-Arşiv faturalarınızı dakikalar içerisinde oluşturabilirsiniz. KolayBi' e-Arşiv Programını Şimdi 7 boyunca ücretsiz deneyin!

e-Fatura Nedir?

Faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Alıcıya elektronik ortamda iletilir.

e-Fatura, GİB tarafından yönetilir. e-Fatura uygulamasının amaçlarından birisi, alıcı ile satıcı arasında karşılıklı güvenin oluşması, zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanmasıdır. e-Fatura uygulamasını kullanan mükellefler, artık kağıt fatura kesme, faturanın kaybolması, teslimatı gibi zaman ve maliyet kaybı yaratan unsurları engellemiş olurlar.

KolayBi' e-Fatura programı ile 7 gün boyunca ücretsiz fatura keserken, işletmenizi dijitalleştirerek iş veriminizi arttırabilirsiniz.

Elektronik fatura oluştururken iki farklı senaryo kullanılabilir:

 • Temel Fatura
 • Ticari Fatura

Temel fatura senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur.  Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada zorunlu alan eksikliği, veri bozulması gibi teknik sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır.

Ticari fatura senaryosu, temel fatura senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı kabul, ret veya iade etme hakkına sahiptir. Başka bir deyişle,  e-fatura uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

Detaylarıyla ele aldığımız Temel ve Ticari e-Fatura Nedir? Farkları Nelerdir? içeriğimizle beraber, temel fatura ve ticari fatura arasındaki farklar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

e-Fatura kullanmanın şirketinize sağlayacağı faydalar

Bu anlamda elde edilecek ilk avantaj hız avantajıdır. Klasik yöntemlerle matbu halde hazırlanan bir fatura ile kıyaslandığında e-fatura hızlı bir akış sağlar.

 • Dijital süreçlere entegre olmak için elinizi çabuk tutmanız sizin ve işletmeniz için karlılık sağlayacaktır. Birçok ön muhasebe sürecinin internet ortamında, beraberinde dijital uyum kavramını doğurmuştur.
 • Uzmanlar, zorunlu e-fatura ciro haddinin gelecek senelerde daha da düşürülerek, e-fatura uygulamalarının en küçük işletmeden en büyük işletmeye yayılacağını öngörmektedir.
 • Manuel işlemlerin getirdiği hata payı, dijital süreçlerle ortadan kalkacaktır.
 • Bulut Sistem sayesinde verilerinizi, mali bilgilerinizi uzun yıllar boyunca güvenle saklayabilecek, gerektiğinde kullanabileceksiniz. Bu sayede yer tasarrufu sağlar ve faturaları saklamanız gereken yeri daha verimli şekilde kullanabilirsiniz.
 • e-Fatura kağıt faturalara oranda daha çevreci çözümler sunar. Karbon emisyonunu azaltır ve koçan maliyetlerini düşürür.  

Bu ve daha saymdığımız yüzlerce faydasıyla e-Fatura, işletmenizi bir adım öne taşıyacak.

KolayBi' ile e-Faturaya Geçmenin Tam Zamanı!

e-Fatura mükellefi olmanın KolayBi' yolu var!

KolayBi' ile şirketinizi dakikalar içinde e-fatura mükellefi olabilirsiniz. Konu ile ayrınılı bilgi için destek@kolaybi.com bağlantısı üzerinden dilediğiniz zaman profesyonel destek alabilirsiniz.

e-Dönünüşüm sürecinde karşılacağınız tüm zorlukları çözmek için dijital uyum sürecinizde hep sizinle olacak olan KolayBi' Ön Muhasebe Uygulaması, bulut tabanlı altyapısıyla ön muhasebenin en kolayıdır!

Etkin yazılım desteği, kullanışlı arayüzü ve sade tasarımıyla ön muhasebe süreçlerinizi otomatikleştirin, işinizi hızlandırın dijitalleşmeye ayak uydurun!

KolayBi' Ön Muhasebe Uygulamasını 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Ön muhasebe ve finansal süreçlerinizde 360 derece çözümler sunan KolayBi profesyonel ekibiyle ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda!

Şimdi 7 Gün Ücretsiz Deneyin!

No items found.

Fatura Nedir? Fatura Türleri Nelerdir?

Pelin Çaltılıoğlu

İçerik Yazarı