7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Ve Getirilen Değişiklikler

Reading Time: 2 minutes

Birtakım iş davalarında, davadan arabuluculuk kurumuna müracaat etmenin dava şartı olması da dâhil olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki iş hukuku mevzuatında köklü değişiklikler ile uygulamaya yönelik yenilikler getirilmişti. Yeni 7036 Sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra uygulamaya yönelik önemli değişiklikler ve yenilikler getirildi.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Yenilikleri Nelerdir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile uygulamaya yönelik önemli değişiklikler şunlardır:

  • 01.01.2018 tarihinden itibaren, her türlü işçilik alacağı ve tazminat istemlerinin yanında, işe iade taleplerinde öncesinde arabulucuya başvuru yapılmaksızın dava açılamayacaktır.
  • İşe iade davaları sonucu yerel mahkeme kararları, Yargıtay denetiminden çıkarılmıştır.
  • Boşta geçen süre ücreti ve iş güvencesi tazminatı hesabına esas alınacak ücret miktarı, işçinin emsal ücreti değil, dava tarihindeki ücreti olacaktır.
  • İş sözleşmeleri fiilen sona eren işçiler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri nezdinde şikâyette bulunamayacak, haklarını arabulucu ve sonrasında mahkeme nezdinde arayacaktır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin inceleme yetkisi bundan böyle yalnızca iş sözleşmesi devam eden işçiler ile sınırlıdır.
  • İş mahkemelerinin görev alanı genişletilerek öncesinde başka mahkemelerce yapılan birçok inceleme iş mahkemesinin görev alanına dâhil edilmiştir.
  • İşçilik alacaklarından; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşit işlem ilkesine aykırılıktan doğan tazminat talepleri ve yıllık izin ücretinden kaynaklanan talepler daha evvel 10 yıllık zaman aşımına tabi iken yapılan değişiklik ile tüm alacak ve tazminat taleplerine ilişkin zaman aşımı süresinde yeknesaklık sağlanarak tamamı 5 yıla indirilmiştir.
  • Başta işe iade davası olmak üzere birçok dava için Yargıtay temyiz yolu kapatılmış, üst mahkeme sıfatıyla karar veren İstinaf Mahkemelerinin kararının kesin olacağı düzenlenmiştir.

7036 Sayılı Kanunun Arabuluculuk Şartı Nedir?

Türk hukukunda arabuluculuk kurumuna başvuru, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olmaktan çıkaran İş Mahkemelerinin görev alanına giren davalarda dava şartı haline ilk kez 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunuile getirilmiştir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan iş uyuşmazlığı sebebiyle dava açılması durumunda, davanın usulden reddine karar verileceği hükmüne bağlanmıştır. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabuluculuk kurumuna başvuru zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3. madde altında ve 17 ile 28. maddeler arasında düzenlenmiştir.

Ücretsiz kullanmaya başlayın!

En iyi ön muhasebe programını ilk 14 gün ücretsiz kullanın! Şimdi KolayBi’ yi Kullanmaya Başlayın ve Ücretsiz 1000 veya 3000 e-Fatura Kontörü Fırsatından Yararlanın!